outletpark.eu

REGULAMIN USŁUGI „NEWSLETTER”

[stosuje się od dnia 19.06.2023 r.]

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Współadministratorów tj. spółkę pod firmą EPP PROPERTY MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce oraz spółkę EPP COMMUNITY PROPERTIES – PM SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce (zwanych dalej również jako: „Administrator”) nieodpłatnej usługi „Newsletter” drogą elektroniczną. 

§ 1 Definicje

 1. Administrator – oznacza łącznie Administratora 1 i Administratora 2 lub, w zależności od kontekstu, któregokolwiek z nich.
 2. Administrator 1 – spółka pod firmą EPP PROPERTY MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce.
 3. Administrator 2 – spółka pod firmą EPP COMMUNITY PROPERTIES – PM SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce.
 4. Newsletter -elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o ofercie, promocjach, usługach, konkursach, wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Przed wyrażeniem zgody na otrzymywanie „Newsletter” należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
 1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczne jest posiadanie urządzenia typu komputer/tablet/smartfon z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, dostęp do sieci Internet oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Regulamin usługi Newsletter dostępny jest na stronie Outlet Park Szczecin pod adresem https://outletpark.eu/ a także w siedzibie Administratora. 

§ 3 Warunki korzystania z Newslettera

 1. Newsletter przesyłany jest bezpłatnie po spełnieniu wszystkich opisanych niżej czynności.
 2. Warunkiem zapisu na Newsletter przez Użytkownika jest zamówienie usługi poprzez:
  a) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
  b) prawidłowe wpisanie we wskazanym formularzu oznaczonym jako „Newsletter” na stronie internetowej https://outletpark.eu/ swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) i zatwierdzeniu go przyciskiem „zapisz się”. Podczas zapisu na Newsletter wymagane jest podanie własnego, aktywnego adresu e-mail;
  c) wyrażenie zgody na dostarczenie informacji handlowej na odbiorniki końcowe;
  d) zapoznanie się z Polityką Prywatności i Transparentności.
 1. Po wykonaniu powyższych czynności, Administrator automatycznie prześle na wskazany adres e-mail zwrotną wiadomość elektroniczną zawierającą link aktywacyjny potwierdzający zapis, który należy kliknąć, aby aktywować usługę (double opt-in).
 1. Zawarcie umowy na świadczenie usług Newslettera następuje po aktywowaniu linku znajdującego się w przesłanej wiadomości zwrotnej.
 1. Podanie adresu e-mail i aktywacja usługi stanowi wyrażenie zgody na zawarcie umowy na otrzymywanie Newslettera.
 1. Z chwilą potwierdzenia subskrypcji/linku Administrator rozpocznie świadczenie usługi Newslettera.
 1. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Administratora może stanowić naruszenie prawa.

§ 4 Czas trwania usługi Newslettera 

 1. Umowa świadczenia usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony od momentu aktywowania Newslettera (kliknięcia w link aktywacyjny), do momentu w wycofania zgody przez Użytkownika.
 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez rezygnację z otrzymywania Newslettera lub w sposób wskazany w ust. 5 poniżej.
 1. Zrezygnować z otrzymywania Newslettera można w każdym czasie, bez podania przyczyny rezygnacji.
 1. W przypadku, kiedy Użytkownik rezygnuje z Newslettera za pomocą podanego
  w Newsletterze hiperłącza z informacją o rezygnacji, żądane wypowiedzenie realizowane jest w czasie nie dłuższym niż 24h.
 1. Umowę o świadczenie usług Newslettera można także wypowiedzieć poprzez:
  a) skierowanie stosownego oświadczenia w zakresie rezygnacji na adres e-mail: rodo@epp-poland.com. W takich przypadkach umowa o świadczenie Newslettera zostaje rozwiązana w terminie do 15 dni od momentu otrzymania przez Administratora stosownego zgłoszenia.
  b) Stronę internetową https://outletpark.eu/ Galerii, gdzie zawarte są szczegółowe informacje o ścieżce anulowania subskrypcji newslettera.
 1. Administrator ma prawo do usunięcia danych wskazanych w formularzu Newslettera, dotyczących niedokończonych procesów zawarcia umowy powyżej 2 miesięcy od dnia przesyłania linku aktywacyjnego. Niedokończony proces oznacza brak potwierdzenia zapisu do Newslettera poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników są spółki EPP PROPERTY MANAGEMENT sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce oraz EPP COMMUNITY PROPERTIES – PM SERVICES sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane na zlecenie Administratora podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji zleconych zdań, przy czym podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia danych.
 4. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@epp-poland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności i Polityce Transparentności dostępnych pod linkiem: https://outletpark.eu/polityka-prywatnosci oraz https://outletpark.eu/polityka-transparentnosci-2/

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy rodo@epp-poland.com. .

 2. Składając reklamację należy podać dane osoby (w przypadku reklamacji złożonej
  w biurze u Administratora należy podać adres email, na który wysyłana jest informacja handlowa) zgłaszającej reklamację oraz opis na czym polegały nieprawidłowości lub problemy z usługą Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

 3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Administratorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających
  z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 7 Zmiana Regulaminu

 1. Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu
  w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem
  z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
 2. a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie,
  w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Administratora obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
 3. b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakłada na Administratora obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
 4. d) wprowadzanie przez Administratora nowych lub modyfikacja istniejących rozwiązań lub systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany
  z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;
 5. e) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Administratora  mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego Użytkownika będącego Konsumentem proponowana zmiana jest na korzyść takiego Użytkownika;
 6. f) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na   przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników– w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.
 7. Administrator informuje Użytkowników poprzez; publikację na Serwisie www oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail o:
 8. treści planowanej zmiany Regulaminu;
 9. dacie wejścia zmiany w życie;
 10. jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 2. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami i Administratorem na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.06.2023r.

 

Paczkomaty

Z przyjemnością informujemy, że dla naszych Klientów dostępne są paczkomaty DHL oraz InPost, zlokalizowane przy Outlet Park Szczecin, umożliwiające łatwe i szybkie nadawanie oraz odbieranie przesyłek. Dzięki lokalizacji paczkomatów w naszym parku handlowym, zakupy online oraz odbiór przesyłek stają się jeszcze bardziej komfortowe i dostępne o każdej porze dnia czy nocy, 7 dni w tygodniu. Cenimy Twój czas i dbamy o maksymalną wygodę Twoich zakupów!

EV

Zapraszamy do korzystania z naszych dedykowanych miejsc parkingowych dla samochodów elektrycznych, oznaczonych zielenią i symbolem „EV”! Zlokalizowane są one strategicznie blisko wejść do obiektu, zapewniając łatwy dostęp i komfort dla kierowców pojazdów na prąd. Dbamy o środowisko i wspieramy ekologiczną mobilność, dostarczając wygodne rozwiązania dla naszych gości!

Wózki dla dzieci

Skąd my to znamy: próbujesz zrobić zakupy z małym dzieckiem, a tu buty są źle założone, a tu torby z zakupami… i co zrobić?
Takie scenki z dziećmi na zakupach mogą być naprawdę zabawne, prawda?  Ale mamy dla Was super wiadomość!
Teraz, będąc u nas, możesz wypożyczyć specjalny wózek dla maluchów. To udogodnienie, które sprawi, że zakupy staną się dużo wygodniejsze 
Ciesz się czasem na zakupach z całą rodziną! 

EV

Zapraszamy do korzystania z naszych dedykowanych miejsc parkingowych dla samochodów elektrycznych, oznaczonych zielenią i symbolem „EV”! Zlokalizowane są one strategicznie blisko wejść do obiektu, zapewniając łatwy dostęp i komfort dla kierowców pojazdów na prąd. Dbamy o środowisko i wspieramy ekologiczną mobilność, dostarczając wygodne rozwiązania dla naszych gości!

Segregacja nieczystości

Segregacja odpadów to dla nas nie tylko obowiązek, ale także ważny element dbania o środowisko. W Outlet Park Szczecin znajdują się specjalne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, co umożliwia łatwą i efektywną segregację. Poprzez odpowiednie oddzielanie śmieci, pomagamy zmniejszać ilość odpadów trafiających na składowisko, wspierając przy tym zasady zrównoważonego rozwoju.

Strefa foodcourt

Strefa food court w Outlet Park Szczecin to prawdziwe kulinarne centrum, gromadzące smaki z całego świata. Niezależnie od tego, czy szukasz szybkiego przekąszenia czy chcesz rozkoszować się długim, relaksującym posiłkiem, znajdziesz tu coś dla siebie. W naszej przestrzeni gastronomicznej, połączonej z wygodnymi miejscami do siedzenia, można cieszyć się różnorodnością potraw i przyjemną atmosferą podczas przerwy od zakupów.

Obiekt dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych i z wózkiem

Outlet Park Szczecin gwarantuje dostępność i komfort dla wszystkich naszych klientów. Nasze centrum handlowe jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaprojektowaliśmy szerokie korytarze dla swobodnego poruszania się, toalety przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi, wyposażone w uchwyty na kule, oraz wydzieliliśmy specjalne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni, gdzie każdy klient czuje się swobodnie i komfortowo.

Parking

Zapraszamy do korzystania z naszego dużej strefy parkingowej, działającej na zasadach bezbiletowego systemu parkowania. U nas zawsze znajdziesz idealne miejsce dla swojego samochodu!

Co więcej, z naszą aplikacją parkowanie staje się jeszcze prostsze. Możesz parkować za darmo przez 1 godzinę, lub otrzymać dodatkowy czas parkowania za zakupy powyżej 100 zł. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Nie czekaj, skorzystaj z naszych udogodnień i ciesz się bezproblemowym zakupami w Outlet Park Szczecin!

Czerwona skrzyneczka i artykuły higieniczne w damskiej toalecie

W Outlet Park Szczecin dbamy o komfort naszych klientek, dlatego przygotowaliśmy dla Was dwie skrzyneczki z produktami higienicznymi. Chcemy, aby każda z Was czuła się swobodnie i wspierana w kobiecych sprawach. Skorzystaj, jeśli potrzebujesz, a jeśli masz nadmiar, zostaw coś dla innych. Prosty gest, ale jak wiele znaczy!
Serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazane paczki z produktami higieny osobistej i za wzajemne wsparcie.

Zestaw sensoryczny (słuchawki, piłeczki, koc)

Dla osób z autyzmem lub wysoko wrażliwych oferujemy możliwość wypożyczenia specjalnego zestawu Rescue Kit. Aby to zrobić, wystarczy zgłosić się do biura ochrony. W każdym zestawie znajdują się słuchawki wygłuszające dla dzieci i dorosłych, piłeczka antystresowa oraz miękki, przyjemny w dotyku koc. Te elementy pomogą stworzyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu dla osób o większej wrażliwości na bodźce zewnętrzne.

Miejsca wypoczynkowe

W Outlet Park Szczecin chcemy, aby nasi klienci czuli się komfortowo podczas robienia zakupów, dlatego oferujemy miejsca wypoczynkowe na terenie centrum handlowego.
Są to przytulne strefy relaksu, wyposażone w wygodne siedzenia, gdzie można odpocząć, zrelaksować się i nabrać sił przed dalszymi zakupami. Starannie rozmieszczone na terenie centrum, miejsca wypoczynkowe pozwalają na chwilę oddechu w przyjemnej atmosferze.

Bankomaty

W Outlet Park Szczecin, dla wygody naszych klientów, oferujemy dostęp do bankomatów. Umożliwia to szybkie i łatwe wypłacenie gotówki przed zakupami lub w trakcie ich robienia. Bankomaty są umiejscowione w dogodnych lokalizacjach, co ułatwia ich szybkie znalezienie:
1. przy drogerii Hebe,
2. naprzeciwko sklepu adidas
3. przy wejściu do kina Helios.

DefibRyLator AED

W Outlet Park Szczecin zdajemy sobie sprawę z ważności pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, dlatego na terenie naszego centrum handlowego zainstalowaliśmy defibrylatory.
Defibrylator (AED) jest urządzeniem ratującym życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia poprzez dostarczanie elektrycznego impulsu do serca.
Jeden zlokalizowany jest w biurze ochrony, aby w razie potrzeby szybko móc z niego skorzystać, a drugi na ścianie zewnętrznej naszego centrum, przy wejściu do Netto. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, a także personelu.

Miejsce do ładowania

W Outlet Park Szczecin dbamy o komfort naszych klientów na każdym kroku. Wiemy, jak ważne jest utrzymanie pełnej baterii w telefonie, zwłaszcza podczas dłuższych zakupów. Dlatego stworzyliśmy specjalne miejsca, które umożliwiają szybkie i łatwe ładowanie urządzeń mobilnych.

Strefy do ładowania telefonów zostały zintegrowane ze stołami w naszej strefie foodcourt oraz z nowymi siedziskami na Galerii. Dodatkowo, znajdują się one tuż obok szafek Bookcrossingu, co umożliwia naszym klientom ładowanie telefonów podczas przerwy na kawę lub posiłek. Dzięki temu, nawet podczas długich sesji zakupowych, Twoje urządzenie zawsze będzie gotowe do działania!

Stacja naprawy rowerów

W Outlet Park Szczecin dbamy o potrzeby rowerzystów, dlatego oferujemy stację naprawy rowerów na terenie naszego centrum handlowego.
Stacja ta jest wyposażona w podstawowe narzędzia oraz pompę do kół, co pozwala naszym klientom na szybkie i łatwe przeprowadzenie drobnych napraw oraz konserwacji swoich rowerów podczas zakupów. Dzięki temu rowerzyści mogą cieszyć się większym komfortem i pewnością, że ich jednoślady są w dobrym stanie technicznym.

Stojaki rowerowe

W Outlet Park Szczecin promujemy zdrowy tryb życia i ekologiczne środki transportu, dlatego dla naszych klientów przygotowaliśmy stojaki rowerowe. Znajdują się one w dogodnych lokalizacjach na terenie centrum handlowego, co umożliwia łatwe i bezpieczne zaparkowanie rowerów podczas zakupów. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z rowerów jako alternatywnego, przyjaznego środowisku środka transportu, jednocześnie mając pewność, że ich jednoślady są bezpieczne.

Miski dla piesków

W Outlet Park Szczecin troszczymy się o potrzeby naszych czworonożnych przyjaciół, dlatego na terenie centrum handlowego oferujemy miski z wodą dla psów. Rozmieszczone są one przy każdym wejściu, aby właściciele mogli łatwo i wygodnie zadbać o nawodnienie swoich pupili podczas wspólnych zakupów.

Przyjazne zakupy ze zwierzętami

W Outlet Park Szczecin jesteśmy przyjaźni dla zwierząt, dlatego nasi klienci mogą odwiedzać nasze centrum handlowe wraz ze swoimi psami.
Prosimy jednak o przestrzeganie zasad odpowiedzialnego zachowania, takich jak trzymanie psów na smyczy i dbanie o czystość.
W ten sposób zapewniamy, że wszyscy nasi klienci, zarówno dwu- jak i czworonożni, będą mogli cieszyć się komfortowym i przyjemnym doświadczeniem zakupowym.

Godziny Ciszy (wtorek 15-18)

Wprowadziliśmy na stałe „Godziny ciszy”, aby sprostać potrzebom grupy klientów o wysokiej wrażliwości na bodźce, takie jak światło czy dźwięki.

Każdego wtorku w godzinach 15:00-18:00 wyłączamy muzykę, ograniczamy ogłoszenia głosowe do minimum oraz przyciemniamy oświetlenie. Dzięki temu zakupy w naszym centrum stają się jeszcze bardziej komfortowe dla każdego, w tym dla osób preferujących spokojne zakupy w ciszy.

Bookcrosing

W Outlet Park Szczecin wprowadziliśmy specjalny regał, aby promować czytelnictwo i wymianę książek wśród klientów. Odwiedzający mogą przynieść przeczytane pozycje, zostawić je na półce, a jednocześnie odkrywać nowe lektury, które innych przyciągnęły. Ta inicjatywa ma na celu tworzenie wspólnoty miłośników książek oraz zachęcanie do czytania i dzielenia się literackimi perełkami.

Kids Play

W Outlet Park Szczecin pragniemy zapewnić atrakcyjne miejsce dla całych rodzin, dlatego stworzyliśmy specjalną strefę zabaw – Kids Play. To wyjątkowe miejsce pełne jest różnorodnych zabawek, układanek i klocków, dostosowanych do potrzeb dzieci w różnym wieku.

Kids Play to przestrzeń, gdzie rodzice mogą wspólnie z dziećmi spędzać czas podczas zakupów. Zwracamy uwagę, że strefa ta nie jest miejscem, gdzie można zostawić dzieci bez opieki – jest to przede wszystkim miejsce do wspólnej, rodzinnej zabawy.

Toalety dla niepełnosprawnych x2

W naszym centrum handlowym zapewniamy łazienki przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi.

Każda z naszych toalet dla osób niepełnosprawnych oferuje dodatkową przestrzeń do manewrowania, ułatwiając swobodne poruszanie się. Dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa, wyposażyliśmy te pomieszczenia w stabilne uchwyty przy toaletach oraz dostosowane do potrzeb osób korzystających z kul – specjalne uchwyty na kule, aby zawsze mieć je pod ręką.

Dzięki trosce o szczegóły i przemyślanym rozwiązaniom, wszystkie osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą korzystać z naszych toalet w sposób komfortowy i bez przeszkód.

Pokój opiekuna z dzieckiem x2

Outlet Park Szczecin to miejsce idealne dla rodzin. W naszym centrum handlowym przygotowaliśmy specjalne Pokoje Rodzinne, które gwarantują komfort zarówno dla maluchów, jak i ich opiekunów. Aby skorzystać z tej przestrzeni, wystarczy zgłosić się do naszej ochrony-przycisk jest na ścianie przed wejściem do pokoju. Dbamy o bezpieczeństwo i wygodę wszystkich naszych gości.

dedykowane Miejsca parkingowe

Outlet Park Szczecin dba o wygodę i dostępność dla wszystkich naszych klientów. Dlatego przygotowaliśmy specjalne miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Te wyznaczone miejsca są szersze, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie, oraz zlokalizowane w pobliżu wejść do centrum handlowego, co skraca dystans do pokonania. Dzięki temu zarówno osoby z ograniczeniami ruchowymi, jak i rodziny z małymi dziećmi mogą korzystać z naszych usług w sposób komfortowy i bezpieczny. Dodatkowo mamy miejsca parkingowe pomalowane na zielono z symbolem „E”, które są przeznaczone dla samochodów elektrycznych. Te miejsca są zlokalizowane blisko wejść.

Postój taxi

Torby pełne zakupów… A może po prostu musisz szybko się przemieścić? Taxi Prawobrzeże zadba o bezpieczny oraz komfortowy transport. . Postój znajduje się tuż przy głównym wejściu w okolicach sklepu NIKE.
Tel. 
19464 / 914 833 833 / 603 833 833

Miejsce na zużyte baterie

Zużyte baterie powinny być oddawane w specjalnie przystosowanych do tego celu punktach zbioru.

Zachęcamy do korzystania z tych miejsc, ponieważ prawidłowe utylizowanie baterii jest ważne dla ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, a także umożliwia ich recykling i odzysk surowców.

W Outlet Park takie miejsce znajduje się przy saloniku Kolporter.