outletpark.eu

REGULAMIN PROMOCJI SPECJALNEJ –  BLACK FRIDAY

”PROSALE”

zwanego dalej: („Promocją”)

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin Promocji zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Promocji, w tym uczestnictwa oraz przekazywania nagród.
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel obiektu Outlet Park Szczecin, tj. spółka EPP RETAIL – OUTLET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767. Organizator jest również fundatorem nagród.
 3. Promocja trwa w dniach 24-25 listopada 2023 r. i w godzinach 11:00 – 19:00 lub do wyczerpania nagród na terenie Centrum Handlowego Outlet Park Szczecin, ul. Struga 42, 70-784 Szczecin, zwanym dalej „Centrum”.
 4. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Promocji:
  1. na stronie internetowej: outletpark.eu;
  2. w punkcie promocyjnym zlokalizowanym na terenie Centrum w dniach i godzinach trwania Promocji.
 5. Promocja specjalna organizowana jest w ramach programu lojalnościowego realizowanego w Outlet Park w Szczecinie w oparciu o Regulamin Promocji – Programu Lojalnościowego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Promocji – Programu Lojalnościowego, który dostępny jest w lokalizacjach wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 • 2 Uczestnicy Promocji
 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie oraz dzieci od 6 roku życia pod opieką pełnoletniej osoby fizycznej, będącej konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałej na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie. Pomiędzy osobą pełnoletnią a niepełnoletnią powinien zachodzić stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa I stopnia, albo stosunek przysposobienia.
 3. Uczestnictwa w Promocji oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Uczestnicy Promocji oraz osoby pełnoletnie będące opiekunem małoletnich Uczestników Promocji nie mogą być:
  1. pracownikami Organizatora;              
  2. pracownikami kontrahentów właściciela Centrum: serwisu sprzątającego, serwisu technicznego i agencji ochrony;
  3. przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzącymi działalność handlową lub usługową na terenie Centrum oraz ich pracownicy;
  4. małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w ppkt a-c.
 5. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:
  1. zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub
  2. z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt a-d są związane umową cywilnoprawną.
 • 3 Zasady udziału w Promocji
 1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik lub osoba pełnoletnia będąca opiekunem nieletniego Uczestnika Promocji musi:
 2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Promocji – Programu Lojalnościowego;
 3. w wybranym dniu w okresie od 24-25 listopada 2023 r., w sklepach oraz punktach handlowych i usługowych w Centrum dokonać zakupu towaru lub usługi o wartości nie mniejszej niż łącznie 300 zł brutto udokumentowanej na dwóch paragonach;
 4. zachować 2 paragony fiskalne (nie więcej i nie mniej niż 2) stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej „Paragonami”;
 5. użyć lub pobrać i użyć aplikację centrumOutlet Park Szczecin i zeskanować w niej Paragony;
 6. w dniach trwania Promocji przedstawić wykonanie warunków uczestnictwa określonych w § 3 w punkcie obsługi promocji w Outlet Park Szczecin;
 7. w momencie odbioru nagrody zmniejsza się ilość Punktów zgromadzonych przez Użytkownika w aplikacji o ilość Punktów przypisaną do danej Nagrody (w przypadku Promocji realizowanej w oparciu o niniejszy Regulamin ilość Punktów przypisana do Nagrody wynosi 1200).
 8. Jeden Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz w czasie jej trwania.
 9. Udział w Promocji jest bezpłatny.
 10. Uczestnictwo w Promocji oznacza, że Uczestnik, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich jego opiekun prawny, zapoznał się z jej zasadami i jednoznaczne akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 • 4 Wartość zakupów i Paragon
 1. Paragony są wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, uprawniającym do udziału w Promocji.
 2. Do udziału w Promocji uprawniają Paragony, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  1. zostały wystawione tego samego dnia w okresie 24-25 listopada 2023 r.
  2. zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Centrum;
  3. potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 zł brutto na dwóch Paragonach łącznie.
 3. W przypadku okazania przez Uczestnika dwóch paragonów (sumujących się na kwotę min. 300 zł) warunkiem ich akceptacji przez Obsługę Promocji jest, by były one wystawione w jednym dniu.
 4. Paragon przedstawiony przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika potwierdzający zakup:
  1. napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),
  2. wyrobów tytoniowych i e-papierosów w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), 3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),
  3. kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, produktów i usług w zakładach bukmacherskich,

– nie zostanie wliczony do wartości zakupów uprawniającej do udziału w Promocji.

 • 5 Przedstawienie Paragonu
 1. Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika Promocji skanuje w aplikacji Centrum Paragony, spełniające wymagania określone w § 4 Regulaminu.
 2. Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika Promocji przedstawia Paragony, spełniające wymagania określone w § 4, hostessie w specjalnie oznaczonym punkcie konkursowym zlokalizowanym w centralnej części Centrum.
 3. Paragony raz użyte w ramach Promocji, nie mogą być ponownie podstawą wzięcia udziału w Promocji.
 • 6 Rodzaje nagród
 1. Nagrodą za spełnienie warunków Promocji jest BON PODARUNKOWY O WARTOŚCI 50 ZŁ
  (pięćdziesiąt złotych) do CENTRUM HANDLOWEGO OUTLET PARK SZCZECIN
  . Ilość Punktów przypisanych w aplikacji Centrum do tej nagrody wynosi 1200.
 2. Nagrodę należy „odebrać” poprzez aplikację Outlet Park Szczecin, a jej wydanie zaś następuje na stanowisku obsługi promocji w obiekcie.
 3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 
 • 7 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest EPP Retail – Outlet Park sp. z o. o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@epp-poland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@epp-poland.com. Z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane:
 4. a) w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rozporządzenie 2016/679 – dalej: „RODO”);
 5. b) w celach marketingowych Administratora, w tym w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu jej działalności;
 6. c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji Konkursu, w tym agencjom marketingowym.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na następujący adres e-mail rodo@epp-poland.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 • 8 Postanowienia końcowe
  1. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza,
   iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz akceptuje treść Regulaminu.
  2. Nad przebiegiem Promocji czuwa Organizator, który zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik bierze udział w Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie do przeprowadzenia Promocji, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Promocji. Uczestnik wykluczony z Promocji, nie może ponownie wziąć w niej udziału. Organizator nie ma obowiązku informowania o tym fakcie innych Uczestników Akcji.
  4. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – Regulamin Promocji – Programu Lojalnościowego. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Promocji – Programu Lojalnościowego, właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw.

Paczkomaty

Z przyjemnością informujemy, że dla naszych Klientów dostępne są paczkomaty DHL oraz InPost, zlokalizowane przy Outlet Park Szczecin, umożliwiające łatwe i szybkie nadawanie oraz odbieranie przesyłek. Dzięki lokalizacji paczkomatów w naszym parku handlowym, zakupy online oraz odbiór przesyłek stają się jeszcze bardziej komfortowe i dostępne o każdej porze dnia czy nocy, 7 dni w tygodniu. Cenimy Twój czas i dbamy o maksymalną wygodę Twoich zakupów!

EV

Zapraszamy do korzystania z naszych dedykowanych miejsc parkingowych dla samochodów elektrycznych, oznaczonych zielenią i symbolem „EV”! Zlokalizowane są one strategicznie blisko wejść do obiektu, zapewniając łatwy dostęp i komfort dla kierowców pojazdów na prąd. Dbamy o środowisko i wspieramy ekologiczną mobilność, dostarczając wygodne rozwiązania dla naszych gości!

Wózki dla dzieci

Skąd my to znamy: próbujesz zrobić zakupy z małym dzieckiem, a tu buty są źle założone, a tu torby z zakupami… i co zrobić?
Takie scenki z dziećmi na zakupach mogą być naprawdę zabawne, prawda?  Ale mamy dla Was super wiadomość!
Teraz, będąc u nas, możesz wypożyczyć specjalny wózek dla maluchów. To udogodnienie, które sprawi, że zakupy staną się dużo wygodniejsze 
Ciesz się czasem na zakupach z całą rodziną! 

EV

Zapraszamy do korzystania z naszych dedykowanych miejsc parkingowych dla samochodów elektrycznych, oznaczonych zielenią i symbolem „EV”! Zlokalizowane są one strategicznie blisko wejść do obiektu, zapewniając łatwy dostęp i komfort dla kierowców pojazdów na prąd. Dbamy o środowisko i wspieramy ekologiczną mobilność, dostarczając wygodne rozwiązania dla naszych gości!

Segregacja nieczystości

Segregacja odpadów to dla nas nie tylko obowiązek, ale także ważny element dbania o środowisko. W Outlet Park Szczecin znajdują się specjalne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, co umożliwia łatwą i efektywną segregację. Poprzez odpowiednie oddzielanie śmieci, pomagamy zmniejszać ilość odpadów trafiających na składowisko, wspierając przy tym zasady zrównoważonego rozwoju.

Strefa foodcourt

Strefa food court w Outlet Park Szczecin to prawdziwe kulinarne centrum, gromadzące smaki z całego świata. Niezależnie od tego, czy szukasz szybkiego przekąszenia czy chcesz rozkoszować się długim, relaksującym posiłkiem, znajdziesz tu coś dla siebie. W naszej przestrzeni gastronomicznej, połączonej z wygodnymi miejscami do siedzenia, można cieszyć się różnorodnością potraw i przyjemną atmosferą podczas przerwy od zakupów.

Obiekt dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych i z wózkiem

Outlet Park Szczecin gwarantuje dostępność i komfort dla wszystkich naszych klientów. Nasze centrum handlowe jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaprojektowaliśmy szerokie korytarze dla swobodnego poruszania się, toalety przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi, wyposażone w uchwyty na kule, oraz wydzieliliśmy specjalne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni, gdzie każdy klient czuje się swobodnie i komfortowo.

Parking

Zapraszamy do korzystania z naszego dużej strefy parkingowej, działającej na zasadach bezbiletowego systemu parkowania. U nas zawsze znajdziesz idealne miejsce dla swojego samochodu!

Co więcej, z naszą aplikacją parkowanie staje się jeszcze prostsze. Możesz parkować za darmo przez 1 godzinę, lub otrzymać dodatkowy czas parkowania za zakupy powyżej 100 zł. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Nie czekaj, skorzystaj z naszych udogodnień i ciesz się bezproblemowym zakupami w Outlet Park Szczecin!

Czerwona skrzyneczka i artykuły higieniczne w damskiej toalecie

W Outlet Park Szczecin dbamy o komfort naszych klientek, dlatego przygotowaliśmy dla Was dwie skrzyneczki z produktami higienicznymi. Chcemy, aby każda z Was czuła się swobodnie i wspierana w kobiecych sprawach. Skorzystaj, jeśli potrzebujesz, a jeśli masz nadmiar, zostaw coś dla innych. Prosty gest, ale jak wiele znaczy!
Serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazane paczki z produktami higieny osobistej i za wzajemne wsparcie.

Zestaw sensoryczny (słuchawki, piłeczki, koc)

Dla osób z autyzmem lub wysoko wrażliwych oferujemy możliwość wypożyczenia specjalnego zestawu Rescue Kit. Aby to zrobić, wystarczy zgłosić się do biura ochrony. W każdym zestawie znajdują się słuchawki wygłuszające dla dzieci i dorosłych, piłeczka antystresowa oraz miękki, przyjemny w dotyku koc. Te elementy pomogą stworzyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu dla osób o większej wrażliwości na bodźce zewnętrzne.

Miejsca wypoczynkowe

W Outlet Park Szczecin chcemy, aby nasi klienci czuli się komfortowo podczas robienia zakupów, dlatego oferujemy miejsca wypoczynkowe na terenie centrum handlowego.
Są to przytulne strefy relaksu, wyposażone w wygodne siedzenia, gdzie można odpocząć, zrelaksować się i nabrać sił przed dalszymi zakupami. Starannie rozmieszczone na terenie centrum, miejsca wypoczynkowe pozwalają na chwilę oddechu w przyjemnej atmosferze.

Bankomaty

W Outlet Park Szczecin, dla wygody naszych klientów, oferujemy dostęp do bankomatów. Umożliwia to szybkie i łatwe wypłacenie gotówki przed zakupami lub w trakcie ich robienia. Bankomaty są umiejscowione w dogodnych lokalizacjach, co ułatwia ich szybkie znalezienie:
1. przy drogerii Hebe,
2. naprzeciwko sklepu adidas
3. przy wejściu do kina Helios.

DefibRyLator AED

W Outlet Park Szczecin zdajemy sobie sprawę z ważności pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, dlatego na terenie naszego centrum handlowego zainstalowaliśmy defibrylatory.
Defibrylator (AED) jest urządzeniem ratującym życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia poprzez dostarczanie elektrycznego impulsu do serca.
Jeden zlokalizowany jest w biurze ochrony, aby w razie potrzeby szybko móc z niego skorzystać, a drugi na ścianie zewnętrznej naszego centrum, przy wejściu do Netto. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, a także personelu.

Miejsce do ładowania

W Outlet Park Szczecin dbamy o komfort naszych klientów na każdym kroku. Wiemy, jak ważne jest utrzymanie pełnej baterii w telefonie, zwłaszcza podczas dłuższych zakupów. Dlatego stworzyliśmy specjalne miejsca, które umożliwiają szybkie i łatwe ładowanie urządzeń mobilnych.

Strefy do ładowania telefonów zostały zintegrowane ze stołami w naszej strefie foodcourt oraz z nowymi siedziskami na Galerii. Dodatkowo, znajdują się one tuż obok szafek Bookcrossingu, co umożliwia naszym klientom ładowanie telefonów podczas przerwy na kawę lub posiłek. Dzięki temu, nawet podczas długich sesji zakupowych, Twoje urządzenie zawsze będzie gotowe do działania!

Stacja naprawy rowerów

W Outlet Park Szczecin dbamy o potrzeby rowerzystów, dlatego oferujemy stację naprawy rowerów na terenie naszego centrum handlowego.
Stacja ta jest wyposażona w podstawowe narzędzia oraz pompę do kół, co pozwala naszym klientom na szybkie i łatwe przeprowadzenie drobnych napraw oraz konserwacji swoich rowerów podczas zakupów. Dzięki temu rowerzyści mogą cieszyć się większym komfortem i pewnością, że ich jednoślady są w dobrym stanie technicznym.

Stojaki rowerowe

W Outlet Park Szczecin promujemy zdrowy tryb życia i ekologiczne środki transportu, dlatego dla naszych klientów przygotowaliśmy stojaki rowerowe. Znajdują się one w dogodnych lokalizacjach na terenie centrum handlowego, co umożliwia łatwe i bezpieczne zaparkowanie rowerów podczas zakupów. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z rowerów jako alternatywnego, przyjaznego środowisku środka transportu, jednocześnie mając pewność, że ich jednoślady są bezpieczne.

Miski dla piesków

W Outlet Park Szczecin troszczymy się o potrzeby naszych czworonożnych przyjaciół, dlatego na terenie centrum handlowego oferujemy miski z wodą dla psów. Rozmieszczone są one przy każdym wejściu, aby właściciele mogli łatwo i wygodnie zadbać o nawodnienie swoich pupili podczas wspólnych zakupów.

Przyjazne zakupy ze zwierzętami

W Outlet Park Szczecin jesteśmy przyjaźni dla zwierząt, dlatego nasi klienci mogą odwiedzać nasze centrum handlowe wraz ze swoimi psami.
Prosimy jednak o przestrzeganie zasad odpowiedzialnego zachowania, takich jak trzymanie psów na smyczy i dbanie o czystość.
W ten sposób zapewniamy, że wszyscy nasi klienci, zarówno dwu- jak i czworonożni, będą mogli cieszyć się komfortowym i przyjemnym doświadczeniem zakupowym.

Godziny Ciszy (wtorek 15-18)

Wprowadziliśmy na stałe „Godziny ciszy”, aby sprostać potrzebom grupy klientów o wysokiej wrażliwości na bodźce, takie jak światło czy dźwięki.

Każdego wtorku w godzinach 15:00-18:00 wyłączamy muzykę, ograniczamy ogłoszenia głosowe do minimum oraz przyciemniamy oświetlenie. Dzięki temu zakupy w naszym centrum stają się jeszcze bardziej komfortowe dla każdego, w tym dla osób preferujących spokojne zakupy w ciszy.

Bookcrosing

W Outlet Park Szczecin wprowadziliśmy specjalny regał, aby promować czytelnictwo i wymianę książek wśród klientów. Odwiedzający mogą przynieść przeczytane pozycje, zostawić je na półce, a jednocześnie odkrywać nowe lektury, które innych przyciągnęły. Ta inicjatywa ma na celu tworzenie wspólnoty miłośników książek oraz zachęcanie do czytania i dzielenia się literackimi perełkami.

Kids Play

W Outlet Park Szczecin pragniemy zapewnić atrakcyjne miejsce dla całych rodzin, dlatego stworzyliśmy specjalną strefę zabaw – Kids Play. To wyjątkowe miejsce pełne jest różnorodnych zabawek, układanek i klocków, dostosowanych do potrzeb dzieci w różnym wieku.

Kids Play to przestrzeń, gdzie rodzice mogą wspólnie z dziećmi spędzać czas podczas zakupów. Zwracamy uwagę, że strefa ta nie jest miejscem, gdzie można zostawić dzieci bez opieki – jest to przede wszystkim miejsce do wspólnej, rodzinnej zabawy.

Toalety dla niepełnosprawnych x2

W naszym centrum handlowym zapewniamy łazienki przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi.

Każda z naszych toalet dla osób niepełnosprawnych oferuje dodatkową przestrzeń do manewrowania, ułatwiając swobodne poruszanie się. Dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa, wyposażyliśmy te pomieszczenia w stabilne uchwyty przy toaletach oraz dostosowane do potrzeb osób korzystających z kul – specjalne uchwyty na kule, aby zawsze mieć je pod ręką.

Dzięki trosce o szczegóły i przemyślanym rozwiązaniom, wszystkie osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą korzystać z naszych toalet w sposób komfortowy i bez przeszkód.

Pokój opiekuna z dzieckiem x2

Outlet Park Szczecin to miejsce idealne dla rodzin. W naszym centrum handlowym przygotowaliśmy specjalne Pokoje Rodzinne, które gwarantują komfort zarówno dla maluchów, jak i ich opiekunów. Aby skorzystać z tej przestrzeni, wystarczy zgłosić się do naszej ochrony-przycisk jest na ścianie przed wejściem do pokoju. Dbamy o bezpieczeństwo i wygodę wszystkich naszych gości.

dedykowane Miejsca parkingowe

Outlet Park Szczecin dba o wygodę i dostępność dla wszystkich naszych klientów. Dlatego przygotowaliśmy specjalne miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Te wyznaczone miejsca są szersze, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie, oraz zlokalizowane w pobliżu wejść do centrum handlowego, co skraca dystans do pokonania. Dzięki temu zarówno osoby z ograniczeniami ruchowymi, jak i rodziny z małymi dziećmi mogą korzystać z naszych usług w sposób komfortowy i bezpieczny. Dodatkowo mamy miejsca parkingowe pomalowane na zielono z symbolem „E”, które są przeznaczone dla samochodów elektrycznych. Te miejsca są zlokalizowane blisko wejść.

Postój taxi

Torby pełne zakupów… A może po prostu musisz szybko się przemieścić? Taxi Prawobrzeże zadba o bezpieczny oraz komfortowy transport. . Postój znajduje się tuż przy głównym wejściu w okolicach sklepu NIKE.
Tel. 
19464 / 914 833 833 / 603 833 833

Miejsce na zużyte baterie

Zużyte baterie powinny być oddawane w specjalnie przystosowanych do tego celu punktach zbioru.

Zachęcamy do korzystania z tych miejsc, ponieważ prawidłowe utylizowanie baterii jest ważne dla ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, a także umożliwia ich recykling i odzysk surowców.

W Outlet Park takie miejsce znajduje się przy saloniku Kolporter.