outletpark.eu

REGULAMIN PROMOCJI SPECJALNEJ – Dzień Babci i Dziadka ”PROSALE”, zwanego dalej: („Promocją”)

§1  Postanowienia ogólne

1. Regulamin Promocji zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Promocji, w tym uczestnictwa oraz przekazywania nagród.
2. Organizatorem Promocji jest właściciel Outlet Park Szczecin EPP RETAIL – Outlet Park spółka z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, Organizator jest również fundatorem nagród
3. Wykonawcami  Promocji jest Evenema s.c., posiadająca główne miejsce wykonywania działalności w Szczecinie 70-230, przy ul. Potulickiej 63/8, REGON: 365783114, NIP: 851-320-08-43,, zwana dalej „Wykonawcą”.
4. Promocja odbywać się będzie w dniach 20-21 stycznia 2023 r., w godzinach: od 10:00 do 18:00 lub do wcześniejszego wyczerpania puli upominków, na terenie Centrum Handlowego Outlet Park Szczecin,
ul. Struga 42, 70-784 Szczecin, zwanym dalej „Centrum”.
5. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Promocji:
a) na stronie internetowej: www.outletpark.eu;
b) w punkcie promocyjnym zlokalizowanym na terenie Centrum w dniach i godzinach trwania Konkursu.

§ 2 Uczestnicy Promocji

1. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
2. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie oraz dzieci od 6 roku życia pod opieką pełnoletniej osoby fizycznej, będącej konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałej na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie. Pomiędzy osobą pełnoletnią a niepełnoletnią powinien zachodzić stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa I stopnia, albo stosunek przysposobienia.
3. Uczestnictwa w Promocji oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Uczestnicy Promocji oraz osoby pełnoletnie będące opiekunem małoletnich Uczestników Promocji nie mogą być:
a) pracownikami Organizatora;
b) pracownikami właściciela Centrum: serwisu sprzątającego, serwisu technicznego i agencji ochrony;
c) przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzącymi działalność handlową lub usługową na terenie Centrum oraz ich pracownicy;                                                                                                       
d) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.
5. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:
a) zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub
b) z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

§ 3 Zasady udziału w Promocji
1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik lub osoba pełnoletnia będąca opiekunem nieletniego Uczestnika Konkursu musi:
a) zapoznać się z Regulaminem;
b) w dniach 20-21 stycznia 2023 r., w sklepach oraz punktach handlowych i usługowych w Centrum dokonać zakupu towaru lub usługi o wartości nie mniejszej niż 300 zł brutto na maksymalnie pięciu  paragonach
c) zachować dokładnie 2 paragony fiskalne (nie więcej i nie mniej niż 2)  stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej „Paragonem”
d) pobrać aplikację centrum – Outlet Park Szczecin i zeskanować w niej paragony
e) w dniach trwania promocji przedstawić wykonanie warunków uczestnictwa określonych
w § 3 w punkcie obsługi
2. Jeden Uczestnik może skorzystać z Promocji nieskończenie wiele razy w czasie trwania Promocji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
3. Udział w Promocji jest bezpłatny.
4. Uczestnictwo w Promocji oznacza, że Uczestnik, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich jego opiekun prawny, zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

§ 4 Wartość zakupów i Paragon
1. Paragony są wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, które uprawniają do udziału w Promocji.
2. Do udziału w Promocji uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
a) zostały wystawione w dniach w dniach 20-21 stycznia 2023 r.,
b) zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Centrum;
c) potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 zł brutto na dwóch  Paragonach łącznie.
3. W przypadku okazania przez Uczestnika dwóch paragonów (sumujących się na kwotę min. 300 zł) warunkiem ich akceptacji przez Obsługę konkursu jest, by były one wystawione w jednym dniu.
4. Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika potwierdza zakup:
a) napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),
b) wyrobów tytoniowych i e-papierosów w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), 3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),
c) kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, produktów i usług w zakładach bukmacherskich,
– te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w pkt.2 c).

§ 5 Przedstawienie Paragonu

1. Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika konkursu skanuje w aplikacji Centrum Paragony, spełniające wymagania określone w § 4,
2. Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika konkursu przedstawia Paragony, spełniające wymagania określone w § 4, hostessie w specjalnie oznaczonym punkcie konkursowym zlokalizowanym w centralnej części Centrum.
3. Hostessa oznacza otrzymane od Uczestnika lub opiekuna Paragony przystawiając na nich pieczątkę.
4. Paragony oznaczone zgodnie z ust. 3 nie mogą być ponownie podstawą wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik chce przystąpić kolejny raz do Konkursu, musi przedstawić nowe paragony potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 300 zł brutto.

§ 6 Rodzaje nagród
1. Nagrodą za spełnienie warunków promocji jest dyfuzor zapachowy.
2. Nagrodę należy „odebrać” poprzez aplikację Outlet Park Szczecin, a jej wydanie zaś następuje na stanowisku obsługi promocji.  
3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
1.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest EPP Retail – Outlet Park sp. z o. o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@epp-poland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2.   Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@epp-poland.com. Z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.   Dane osobowe są przetwarzane:
a)     w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rozporządzenie 2016/679 – dalej: „RODO”);
b)     w celach marketingowych Administratora, w tym w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu jej działalności;
c)     w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
4. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji Konkursu, w tym agencjom marketingowym.
5.     Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6.     Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na następujący adres e-mail rodo@epp-poland.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
7.     Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz akceptuje treść Regulaminu.
2. Nad przebiegiem Promocji czuwa Organizator, który zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik bierze udział w Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie do przeprowadzenia Promocji, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Promocji. Uczestnik wykluczony z Promocji, nie może ponownie wziąć w niej udziału. Organizator nie ma obowiązku informowania o tym fakcie innych Uczestników Akcji.
4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw.

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności