outletpark.eu

REGULAMIN PROMOCJI SPECJALNEJ – Dzień Babci i Dziadka ”PROSALE”, zwanego dalej: („Promocją”)

§1  Postanowienia ogólne

1. Regulamin Promocji zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu Promocji, w tym uczestnictwa oraz przekazywania nagród.
2. Organizatorem Promocji jest właściciel Outlet Park Szczecin EPP RETAIL – Outlet Park spółka z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, Organizator jest również fundatorem nagród
3. Wykonawcami  Promocji jest Evenema s.c., posiadająca główne miejsce wykonywania działalności w Szczecinie 70-230, przy ul. Potulickiej 63/8, REGON: 365783114, NIP: 851-320-08-43,, zwana dalej „Wykonawcą”.
4. Promocja odbywać się będzie w dniach 20-21 stycznia 2023 r., w godzinach: od 10:00 do 18:00 lub do wcześniejszego wyczerpania puli upominków, na terenie Centrum Handlowego Outlet Park Szczecin,
ul. Struga 42, 70-784 Szczecin, zwanym dalej „Centrum”.
5. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Promocji:
a) na stronie internetowej: www.outletpark.eu;
b) w punkcie promocyjnym zlokalizowanym na terenie Centrum w dniach i godzinach trwania Konkursu.

§ 2 Uczestnicy Promocji

1. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
2. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie oraz dzieci od 6 roku życia pod opieką pełnoletniej osoby fizycznej, będącej konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałej na terytorium Unii Europejskiej, spełniającej warunki określone w Regulaminie. Pomiędzy osobą pełnoletnią a niepełnoletnią powinien zachodzić stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa I stopnia, albo stosunek przysposobienia.
3. Uczestnictwa w Promocji oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Uczestnicy Promocji oraz osoby pełnoletnie będące opiekunem małoletnich Uczestników Promocji nie mogą być:
a) pracownikami Organizatora;
b) pracownikami właściciela Centrum: serwisu sprzątającego, serwisu technicznego i agencji ochrony;
c) przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), prowadzącymi działalność handlową lub usługową na terenie Centrum oraz ich pracownicy;                                                                                                       
d) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi do II stopnia włącznie osób wymienionych w pkt 1-3.
5. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:
a) zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub
b) z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-4 są związane umową cywilnoprawną.

§ 3 Zasady udziału w Promocji
1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik lub osoba pełnoletnia będąca opiekunem nieletniego Uczestnika Konkursu musi:
a) zapoznać się z Regulaminem;
b) w dniach 20-21 stycznia 2023 r., w sklepach oraz punktach handlowych i usługowych w Centrum dokonać zakupu towaru lub usługi o wartości nie mniejszej niż 300 zł brutto na maksymalnie pięciu  paragonach
c) zachować dokładnie 2 paragony fiskalne (nie więcej i nie mniej niż 2)  stanowiące potwierdzenie zakupu, zwane dalej „Paragonem”
d) pobrać aplikację centrum – Outlet Park Szczecin i zeskanować w niej paragony
e) w dniach trwania promocji przedstawić wykonanie warunków uczestnictwa określonych
w § 3 w punkcie obsługi
2. Jeden Uczestnik może skorzystać z Promocji nieskończenie wiele razy w czasie trwania Promocji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
3. Udział w Promocji jest bezpłatny.
4. Uczestnictwo w Promocji oznacza, że Uczestnik, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich jego opiekun prawny, zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

§ 4 Wartość zakupów i Paragon
1. Paragony są wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, które uprawniają do udziału w Promocji.
2. Do udziału w Promocji uprawniają Paragony, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
a) zostały wystawione w dniach w dniach 20-21 stycznia 2023 r.,
b) zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową na terenie Centrum;
c) potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 zł brutto na dwóch  Paragonach łącznie.
3. W przypadku okazania przez Uczestnika dwóch paragonów (sumujących się na kwotę min. 300 zł) warunkiem ich akceptacji przez Obsługę konkursu jest, by były one wystawione w jednym dniu.
4. Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika potwierdza zakup:
a) napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),
b) wyrobów tytoniowych i e-papierosów w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), 3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.),
c) kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, produktów i usług w zakładach bukmacherskich,
– te produkty nie zostaną wliczone do wartości zakupów, o której mowa w pkt.2 c).

§ 5 Przedstawienie Paragonu

1. Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika konkursu skanuje w aplikacji Centrum Paragony, spełniające wymagania określone w § 4,
2. Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika konkursu przedstawia Paragony, spełniające wymagania określone w § 4, hostessie w specjalnie oznaczonym punkcie konkursowym zlokalizowanym w centralnej części Centrum.
3. Hostessa oznacza otrzymane od Uczestnika lub opiekuna Paragony przystawiając na nich pieczątkę.
4. Paragony oznaczone zgodnie z ust. 3 nie mogą być ponownie podstawą wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik chce przystąpić kolejny raz do Konkursu, musi przedstawić nowe paragony potwierdzające zakup towarów lub usług o wartości nie mniejszej niż 300 zł brutto.

§ 6 Rodzaje nagród
1. Nagrodą za spełnienie warunków promocji jest dyfuzor zapachowy.
2. Nagrodę należy „odebrać” poprzez aplikację Outlet Park Szczecin, a jej wydanie zaś następuje na stanowisku obsługi promocji.  
3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
1.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest EPP Retail – Outlet Park sp. z o. o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@epp-poland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2.   Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@epp-poland.com. Z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.   Dane osobowe są przetwarzane:
a)     w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rozporządzenie 2016/679 – dalej: „RODO”);
b)     w celach marketingowych Administratora, w tym w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu jej działalności;
c)     w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
4. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji Konkursu, w tym agencjom marketingowym.
5.     Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6.     Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na następujący adres e-mail rodo@epp-poland.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
7.     Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz akceptuje treść Regulaminu.
2. Nad przebiegiem Promocji czuwa Organizator, który zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik bierze udział w Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie do przeprowadzenia Promocji, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Promocji. Uczestnik wykluczony z Promocji, nie może ponownie wziąć w niej udziału. Organizator nie ma obowiązku informowania o tym fakcie innych Uczestników Akcji.
4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw.

Segregacja nieczystości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Miski dla piesków

W Outlet Park Szczecin troszczymy się o potrzeby naszych czworonożnych przyjaciół, dlatego na terenie centrum handlowego oferujemy miski z wodą dla psów. Rozmieszczone są one w strategicznych punktach, aby właściciele mogli łatwo i wygodnie zadbać o nawodnienie swoich pupili podczas wspólnych zakupów.

Postój taxi

Torby pełne zakupów… A może po prostu musisz szybko się przemieścić? Taxi Prawobrzeże zadba o bezpieczny oraz komfortowy transport. . Postój znajduje się tuż przy głównym wejściu w okolicach sklepu NIKE.
Tel. 
19464 / 914 833 833 / 603 833 833

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi

W Outlet Park Szczecin dbamy o wygodę i dostępność dla wszystkich naszych klientów. Dlatego przygotowaliśmy specjalne miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Te wyznaczone miejsca są szersze, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie, oraz zlokalizowane w pobliżu wejścia do centrum handlowego, co skraca dystans do pokonania. Dzięki temu zarówno osoby z ograniczeniami ruchowymi, jak i rodziny z małymi dziećmi mogą korzystać z naszych usług w sposób komfortowy i bezpieczny.

Pokój opiekuna z dzieckiem x2

Pokój dostosowany do potrzeb opiekuna z dzieckiem.

Jego rozmiar, funkcjonalność i wyposażenie zapraszają opiekunów do komfortowego korzystania z przestrzeni.

Dostanie się do pokoju malucha wymaga połączenia z ochroną przez domofon.

Toalety dla niepełnosprawnych x2

W Outlet Park Szczecin zadbaliśmy o komfort i dostępność dla osób niepełnosprawnych, oferując przystosowane toalety. Ułatwienia obejmują większą przestrzeń do manewrowania, uchwyty dla lepszej stabilizacji oraz dodatkowe udogodnienia.
Dzięki tym rozwiązaniom, osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą korzystać z naszych toalet w sposób wygodny i bez przeszkód.

Kids Play

W Outlet Park Szczecin znajduje się Kids Play – specjalnie zaprojektowane miejsce dla najmłodszych gości, które umożliwia im bezpieczną zabawę podczas robienia zakupów z rodziną. Strefa ta jest wyposażona w różnorodne zabawki, układanki, klocki dla dzieci w różnym wieku, zapewniając im ciekawe zajęcie. Dzięki Kids Play rodzice mogą w spokoju zrobić zakupy, a dzieci mają okazję bawić się w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni.

Bookcrosing

W Outlet Park Szczecin wprowadziliśmy specjalną półkę dedykowaną Bookcrossingowi, aby promować czytelnictwo i wymianę książek wśród klientów. Odwiedzający mogą przynieść przeczytane pozycje, zostawić je na półce, a jednocześnie odkrywać nowe lektury, które innych przyciągnęły. Ta inicjatywa ma na celu tworzenie wspólnoty miłośników książek oraz zachęcanie do czytania i dzielenia się literackimi perełkami.

Godziny Ciszy (wtorek 15-18)

Wprowadziliśmy na stałe „Godziny ciszy”, aby sprostać potrzebom grupy klientów o wysokiej wrażliwości na bodźce, takie jak światło czy dźwięki.

Każdego wtorku w godzinach 15:00-18:00 wyłączamy muzykę, ograniczamy ogłoszenia głosowe do minimum oraz przyciemniamy oświetlenie. Dzięki temu zakupy w naszym centrum stają się jeszcze bardziej komfortowe dla każdego, w tym dla osób preferujących spokojne zakupy w ciszy.

Wejście ze zwierzakiem

W Outlet Park Szczecin jesteśmy przyjazni dla zwierząt, dlatego nasi klienci mogą odwiedzać nasze centrum handlowe wraz ze swoimi psami.
Prosimy jednak o przestrzeganie zasad odpowiedzialnego zachowania, takich jak trzymanie psów na smyczy i dbanie o czystość.
W ten sposób zapewniamy, że wszyscy nasi klienci, zarówno dwu- jak i czworonożni, mogą cieszyć się komfortowym i przyjemnym doświadczeniem zakupowym.

Stojaki rowerowe

W Outlet Park Szczecin promujemy zdrowy tryb życia i ekologiczne środki transportu, dlatego dla naszych klientów przygotowaliśmy stojaki rowerowe. Znajdują się one w dogodnych lokalizacjach na terenie centrum handlowego, co umożliwia łatwe i bezpieczne zaparkowanie rowerów podczas zakupów. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z rowerów jako alternatywnego, przyjaznego środowisku środka transportu, jednocześnie mając pewność, że ich jednoślady są bezpieczne.

Strefa foodcourt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Stacja naprawy rowerów

W Outlet Park Szczecin dbamy o potrzeby rowerzystów, dlatego oferujemy stację naprawy rowerów na terenie naszego centrum handlowego.
Stacja ta jest wyposażona w podstawowe narzędzia oraz pompę do kół, co pozwala naszym klientom na szybkie i łatwe przeprowadzenie drobnych napraw oraz konserwacji swoich rowerów podczas zakupów. Dzięki temu rowerzyści mogą cieszyć się większym komfortem i pewnością, że ich jednoślady są w dobrym stanie technicznym.

Miejsce do ładowania

W Outlet Park Szczecin rozumiemy potrzebę ładowania telefonów komórkowych podczas dłuższych zakupów, dlatego udostępniamy dla naszych klientów miejsca do ładowania telefonów. Znajdują się one w stołach, tuż obok strefy Bookcrossingu, umożliwiając szybkie i łatwe naładowanie urządzeń mobilnych, gdy jest to potrzebne.
Dzięki temu nasi klienci mogą cieszyć się nieprzerwanym dostępem do swoich telefonów podczas całego czasu spędzonego w naszym centrum.

Defiblyrator AED

W Outlet Park Szczecin zdajemy sobie sprawę z ważności pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, dlatego na terenie naszego centrum handlowego zainstalowaliśmy defibrylator.
Defibrylator (AED) jest urządzeniem ratującym życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia poprzez dostarczanie elektrycznego impulsu do serca.
Zlokalizowany jest w biurze ochrony, aby w razie potrzeby szybko móc z niego skorzystać. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, a także personelu.

Bankomaty

W Outlet Park Szczecin, dla wygody naszych klientów, oferujemy dostęp do bankomatów. Umożliwia to szybkie i łatwe wypłacenie gotówki przed zakupami lub w trakcie ich robienia. Bankomaty znajdują się w dogodnych miejscach, co sprawia, że są łatwe w użyciu. Lokalizacje:
1. przy Hebe,
2. naprzeciwko adidasa
3. przy wejściu do kina Helios.

Miejsca wypoczynkowe

W Outlet Park Szczecin chcemy, aby nasi klienci czuli się komfortowo podczas robienia zakupów, dlatego oferujemy miejsca wypoczynkowe na terenie centrum handlowego.
Są to przytulne strefy relaksu, wyposażone w wygodne siedzenia, gdzie klienci mogą odpocząć, zrelaksować się i nabrać sił przed dalszymi zakupami. Starannie rozmieszczone na terenie centrum, miejsca wypoczynkowe pozwalają na chwilę oddechu w przyjemnej atmosferze.

Zestaw sensoryczny (słuchawki, piłeczki, koc)

Dla osób z autyzmem lub wysoko wrażliwych oferujemy możliwość wypożyczenia specjalnego zestawu Rescue Kit. Aby to zrobić, wystarczy zgłosić się do biura ochrony. W każdym zestawie znajdują się słuchawki wygłuszające dla dzieci i dorosłych, piłeczka antystresowa oraz miękki, przyjemny w dotyku koc. Te elementy pomogą stworzyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu dla osób o większej wrażliwości na bodźce zewnętrzne.

Czerwona skrzyneczka i artykuły higieniczne w damskiej toalecie

W Outlet Park Szczecin dbamy o komfort naszych klientek, dlatego przygotowaliśmy dla Was dwie skrzyneczki z produktami higienicznymi. Chcemy, aby każda z Was czuła się swobodnie i wspierana w kobiecych sprawach. Skorzystaj, jeśli potrzebujesz, a jeśli masz nadmiar, zostaw coś dla innych. Prosty gest, ale jak wiele znaczy!
Serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazane paczki z produktami higieny osobistej i za wzajemne wsparcie.

Parking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Obiekt dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych i z wózkiem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Miejsce na zużyte baterie

Zużyte baterie powinny być oddawane w specjalnie przystosowanych do tego celu punktach zbioru.

Zachęcamy do korzystania z tych miejsc, ponieważ prawidłowe utylizowanie baterii jest ważne dla ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, a także umożliwia ich recykling i odzysk surowców.

W Outlet Park takie miejsce znajduje się przy saloniku Kolporter.

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności