Znajdź jajo


Jak wygrać voucher?


REGULAMIN AKCJI „Znajdź jajo” W OUTLET PARK SZCZECIN W DNIACH:
11-16.04.22

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji „Znajdź jajo” (zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Akcją”) jest EPP RETAIL – OUTLET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, a wykonawcą agencja reklamowa Evenema s.c., Paska 34b/9, 71-622 Szczecin, NIP 8513200843.
 2. Akcja organizowana jest na terenie Outlet Park Szczecin przy ul. Struga 42.
 3. Akcja trwać będzie w dniach 11-16 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-21.00 [w sobotę 10-13] lub do wyczerpania nagród.
 4. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Outlet Park Szczecin oraz pracownicy sklepów znajdujących się na terenie Outlet Park Szczecin  oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Akcji. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
 6. Akcja jest prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 7. Nagrodą w Akcji są upominki. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Warunkiem przekazania Nagrody  jest znalezienie specjalnie oznaczonego wielkanocnego stroika znajdującego się na w sklepie na terenie Outlet Park Szczecin podczas trwania akcji.
 9. Bon będzie przyznawany osobom na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia uprawnionych osób w sklepie, w którym został znaleziony stroik.
 10. Upominek nie może być wymieniony na gotówkę.
 11. Organizator  ani  Wykonawca  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  utratę, uszkodzenie lub zniszczenie upominku przez Klienta.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Pełna  treść  Regulaminu  Akcji na stronie internetowej outletpark.eu
 2. Wszelkie  kwestie  dotyczące  opodatkowania  nagród  spoczywają  na  Organizatorze Akcji.
 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych  przyczyn:  zmiana  przepisów  prawa,  prawomocny  wyrok  sądu,  decyzja administracyjna, siła wyższa.
 5. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Organizatora, po udostępnieniu Regulaminu w Punkcie Odbioru Nagród.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji przed lub w trakcie jej trwania bez  podania  przyczyn.  O  ewentualnym  odwołaniu  Organizator  poinformuje  na stronie internetowej www.outletpark.eu.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem zastosowanie  mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Wykonawcy na adres: Evenema, Potulicka 63/8, 70-230 Szczecin

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania upominku oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności wydania upominku. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagrody
  i zachowaniu obowiązków publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu.
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 14. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2022 r.

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności