outletpark.eu

REGULAMIN KONKURSU „Magiczna metamorfoza” W OUTLET PARK SZCZECIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Magiczna metamorfoza” (zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest EPP RETAIL – OUTLET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, a wykonawcą agencja reklamowa Evenema s.c., Paska 34b/9, 71-622 Szczecin, NIP 8513200843.
 2. Konkurs organizowany jest na profilu fb organizatora: https://www.facebook.com/OutletPark
 3. Konkurs trwa od dnia publikacji na profilu fb Organizatora do dnia 27 maja 2023 r. do godz. 23:59.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Outlet Park Szczecin oraz pracownicy sklepów znajdujących się na terenie Outlet Park Szczecin oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
 6. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 7. Nagrodą w Konkursie jest sesja metamorfozy ze stylistką dla trzech wybranych finalistek. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres e-mail Organizatora zdjęcia swojej Mamy w typowym dla niej ubraniu wraz z uzasadnieniem jej udziału w Konkursie.
 9. Wybór 3 finalistek, które będą miały okazję na sesję metamorfozy, dokonany zostanie przez Organizatora na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej outletpark.eu
 2. Wszelkie kwestie dotyczące opodatkowania nagród spoczywają na Organizatorze Konkursu.
 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa.
 5. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Organizatora, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu przed lub w trakcie jego trwania bez podania przyczyn. O ewentualnym odwołaniu Organizator poinformuje na stronie internetowej outletpark.eu.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Wykonawcy na adres: Evenema, Potulicka 63/8, 70-230 Szczecin.

ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wyłączając osoby, o których mowa w punkcie 5 POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu na adres e-mail Organizatora zdjęcia swojej Mamy w typowym dla niej ubraniu wraz z uzasadnieniem, dlaczego powinna otrzymać nagrodę.
 3. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia publikacji Regulaminu na stronie internetowej Organizatora do dnia 27 maja 2023 r. do godz.23:59.
 5. O wyborze finalistek decyduje Organizator. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 1 czerwca 2023 r.
 6. Nagrodą w Konkursie jest sesja metamorfozy (o długości do 1,5 godziny czasu) z profesjonalną stylistką dla trzech wybranych finalistek.
 7. Organizator nie zapewnia transportu do miejsca przeprowadzenia sesji metamorfozy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, jednak nie później niż do 5 czerwca 2023 r.
 9. Przy wyborze zwycięzców Organizator zwróci uwagę na oryginalność i kreatywność zgłoszeń.
 10. Otrzymanie nagrody wymaga zaakceptowania jej przez Uczestnika w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 
 11. W przypadku niezaakceptowania nagrody przez Uczestnika w wyznaczonym terminie, Organizator ma prawo przekazać nagrodę innemu Uczestnikowi.
 12. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres email Organizatora.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora w związku z udziałem w Konkursie.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w dostarczaniu zgłoszeń do Konkursu wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 15. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich.
 16. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem i późniejszą ewentualną realizacją nagrody.
 17. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania lub zakończenia Konkursu bez podania przyczyny, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka przerwa lub zakończenie naruszałaby prawa Uczestników, którzy nadesłali zgłoszenia przed takim przerwaniem lub zakończeniem.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, o ile nie narusza to praw Uczestników.
 20. Ostateczne interpretacje postanowień niniejszego Regulaminu należą do Organizatora.
 21. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.
 22. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 23. Wszelkie kwestie dotyczące opodatkowania nagród spoczywają na Organizatorze.
 24. Wszystkie spory mogące wyniknąć będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 26. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Wykonawcy na adres: Evenema, Potulicka 63/8, 70-230 Szczecin.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, np. rozpatrzenia reklamacji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności do wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu Konkursu, w tym wydaniu nagrody i zachowaniu obowiązków publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu.
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 14. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2023 r.
 2. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu, prosimy o kontakt z Wykonawcą za pośrednictwem e-maila: biuro@evenema.com
 4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej outletpark.eu oraz w Punkcie Odbioru Nagród.

Segregacja nieczystości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Miski dla piesków

W Outlet Park Szczecin troszczymy się o potrzeby naszych czworonożnych przyjaciół, dlatego na terenie centrum handlowego oferujemy miski z wodą dla psów. Rozmieszczone są one w strategicznych punktach, aby właściciele mogli łatwo i wygodnie zadbać o nawodnienie swoich pupili podczas wspólnych zakupów.

Postój taxi

Torby pełne zakupów… A może po prostu musisz szybko się przemieścić? Taxi Prawobrzeże zadba o bezpieczny oraz komfortowy transport. . Postój znajduje się tuż przy głównym wejściu w okolicach sklepu NIKE.
Tel. 
19464 / 914 833 833 / 603 833 833

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi

W Outlet Park Szczecin dbamy o wygodę i dostępność dla wszystkich naszych klientów. Dlatego przygotowaliśmy specjalne miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Te wyznaczone miejsca są szersze, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie, oraz zlokalizowane w pobliżu wejścia do centrum handlowego, co skraca dystans do pokonania. Dzięki temu zarówno osoby z ograniczeniami ruchowymi, jak i rodziny z małymi dziećmi mogą korzystać z naszych usług w sposób komfortowy i bezpieczny.

Pokój opiekuna z dzieckiem x2

Pokój dostosowany do potrzeb opiekuna z dzieckiem.

Jego rozmiar, funkcjonalność i wyposażenie zapraszają opiekunów do komfortowego korzystania z przestrzeni.

Dostanie się do pokoju malucha wymaga połączenia z ochroną przez domofon.

Toalety dla niepełnosprawnych x2

W Outlet Park Szczecin zadbaliśmy o komfort i dostępność dla osób niepełnosprawnych, oferując przystosowane toalety. Ułatwienia obejmują większą przestrzeń do manewrowania, uchwyty dla lepszej stabilizacji oraz dodatkowe udogodnienia.
Dzięki tym rozwiązaniom, osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą korzystać z naszych toalet w sposób wygodny i bez przeszkód.

Kids Play

W Outlet Park Szczecin znajduje się Kids Play – specjalnie zaprojektowane miejsce dla najmłodszych gości, które umożliwia im bezpieczną zabawę podczas robienia zakupów z rodziną. Strefa ta jest wyposażona w różnorodne zabawki, układanki, klocki dla dzieci w różnym wieku, zapewniając im ciekawe zajęcie. Dzięki Kids Play rodzice mogą w spokoju zrobić zakupy, a dzieci mają okazję bawić się w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni.

Bookcrosing

W Outlet Park Szczecin wprowadziliśmy specjalną półkę dedykowaną Bookcrossingowi, aby promować czytelnictwo i wymianę książek wśród klientów. Odwiedzający mogą przynieść przeczytane pozycje, zostawić je na półce, a jednocześnie odkrywać nowe lektury, które innych przyciągnęły. Ta inicjatywa ma na celu tworzenie wspólnoty miłośników książek oraz zachęcanie do czytania i dzielenia się literackimi perełkami.

Godziny Ciszy (wtorek 15-18)

Wprowadziliśmy na stałe „Godziny ciszy”, aby sprostać potrzebom grupy klientów o wysokiej wrażliwości na bodźce, takie jak światło czy dźwięki.

Każdego wtorku w godzinach 15:00-18:00 wyłączamy muzykę, ograniczamy ogłoszenia głosowe do minimum oraz przyciemniamy oświetlenie. Dzięki temu zakupy w naszym centrum stają się jeszcze bardziej komfortowe dla każdego, w tym dla osób preferujących spokojne zakupy w ciszy.

Wejście ze zwierzakiem

W Outlet Park Szczecin jesteśmy przyjazni dla zwierząt, dlatego nasi klienci mogą odwiedzać nasze centrum handlowe wraz ze swoimi psami.
Prosimy jednak o przestrzeganie zasad odpowiedzialnego zachowania, takich jak trzymanie psów na smyczy i dbanie o czystość.
W ten sposób zapewniamy, że wszyscy nasi klienci, zarówno dwu- jak i czworonożni, mogą cieszyć się komfortowym i przyjemnym doświadczeniem zakupowym.

Stojaki rowerowe

W Outlet Park Szczecin promujemy zdrowy tryb życia i ekologiczne środki transportu, dlatego dla naszych klientów przygotowaliśmy stojaki rowerowe. Znajdują się one w dogodnych lokalizacjach na terenie centrum handlowego, co umożliwia łatwe i bezpieczne zaparkowanie rowerów podczas zakupów. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z rowerów jako alternatywnego, przyjaznego środowisku środka transportu, jednocześnie mając pewność, że ich jednoślady są bezpieczne.

Strefa foodcourt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Stacja naprawy rowerów

W Outlet Park Szczecin dbamy o potrzeby rowerzystów, dlatego oferujemy stację naprawy rowerów na terenie naszego centrum handlowego.
Stacja ta jest wyposażona w podstawowe narzędzia oraz pompę do kół, co pozwala naszym klientom na szybkie i łatwe przeprowadzenie drobnych napraw oraz konserwacji swoich rowerów podczas zakupów. Dzięki temu rowerzyści mogą cieszyć się większym komfortem i pewnością, że ich jednoślady są w dobrym stanie technicznym.

Miejsce do ładowania

W Outlet Park Szczecin rozumiemy potrzebę ładowania telefonów komórkowych podczas dłuższych zakupów, dlatego udostępniamy dla naszych klientów miejsca do ładowania telefonów. Znajdują się one w stołach, tuż obok strefy Bookcrossingu, umożliwiając szybkie i łatwe naładowanie urządzeń mobilnych, gdy jest to potrzebne.
Dzięki temu nasi klienci mogą cieszyć się nieprzerwanym dostępem do swoich telefonów podczas całego czasu spędzonego w naszym centrum.

Defiblyrator AED

W Outlet Park Szczecin zdajemy sobie sprawę z ważności pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, dlatego na terenie naszego centrum handlowego zainstalowaliśmy defibrylator.
Defibrylator (AED) jest urządzeniem ratującym życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia poprzez dostarczanie elektrycznego impulsu do serca.
Zlokalizowany jest w biurze ochrony, aby w razie potrzeby szybko móc z niego skorzystać. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, a także personelu.

Bankomaty

W Outlet Park Szczecin, dla wygody naszych klientów, oferujemy dostęp do bankomatów. Umożliwia to szybkie i łatwe wypłacenie gotówki przed zakupami lub w trakcie ich robienia. Bankomaty znajdują się w dogodnych miejscach, co sprawia, że są łatwe w użyciu. Lokalizacje:
1. przy Hebe,
2. naprzeciwko adidasa
3. przy wejściu do kina Helios.

Miejsca wypoczynkowe

W Outlet Park Szczecin chcemy, aby nasi klienci czuli się komfortowo podczas robienia zakupów, dlatego oferujemy miejsca wypoczynkowe na terenie centrum handlowego.
Są to przytulne strefy relaksu, wyposażone w wygodne siedzenia, gdzie klienci mogą odpocząć, zrelaksować się i nabrać sił przed dalszymi zakupami. Starannie rozmieszczone na terenie centrum, miejsca wypoczynkowe pozwalają na chwilę oddechu w przyjemnej atmosferze.

Zestaw sensoryczny (słuchawki, piłeczki, koc)

Dla osób z autyzmem lub wysoko wrażliwych oferujemy możliwość wypożyczenia specjalnego zestawu Rescue Kit. Aby to zrobić, wystarczy zgłosić się do biura ochrony. W każdym zestawie znajdują się słuchawki wygłuszające dla dzieci i dorosłych, piłeczka antystresowa oraz miękki, przyjemny w dotyku koc. Te elementy pomogą stworzyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu dla osób o większej wrażliwości na bodźce zewnętrzne.

Czerwona skrzyneczka i artykuły higieniczne w damskiej toalecie

W Outlet Park Szczecin dbamy o komfort naszych klientek, dlatego przygotowaliśmy dla Was dwie skrzyneczki z produktami higienicznymi. Chcemy, aby każda z Was czuła się swobodnie i wspierana w kobiecych sprawach. Skorzystaj, jeśli potrzebujesz, a jeśli masz nadmiar, zostaw coś dla innych. Prosty gest, ale jak wiele znaczy!
Serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazane paczki z produktami higieny osobistej i za wzajemne wsparcie.

Parking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Obiekt dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych i z wózkiem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Miejsce na zużyte baterie

Zużyte baterie powinny być oddawane w specjalnie przystosowanych do tego celu punktach zbioru.

Zachęcamy do korzystania z tych miejsc, ponieważ prawidłowe utylizowanie baterii jest ważne dla ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, a także umożliwia ich recykling i odzysk surowców.

W Outlet Park takie miejsce znajduje się przy saloniku Kolporter.

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności