Zdjęcia dla WOŚP


Regulamin akcji „Zdjęcia dla WOŚP”

 • 1 Organizator akcji
 1. Organizatorem akcji „Zdjęcia dla WOŚP” jest właściciel Outlet Park Szczecin – EPP RETAIL – OUTLET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, a wykonawcą agencja reklamowa Evenema s.c., Paska 34b/9, 71-622 Szczecin, NIP 8513200843. Organizator jest również fundatorem nagród i administratorem danych osobowych.
 2. Akcja organizowana jest we współpracy z agencją reklamową Evenema s.c., Paska 34b/9, 71-622 Szczecin, NIP 8513200843, zw. dalej Wykonawcą.
 • 2 Cele akcji
 1. Akcja „Zdjęcia dla WOŚP” jest elementem szerszej kampanii społecznej organizowanej przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

30 Finał WOŚP zagra 30 stycznia 2022 roku 

Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

 1. Finał – co między innymi będziemy kupować?
 • angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka – najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci
 • oftalmoskopy do badania dna oka
 • lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka
 • tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki)
 • synoptofory do pomiaru kąta zeza
 • urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń
 • tomografia dna oka
 • mikroskopy
 1. Kampania społeczna powiązana jest z udzieleniem przez Organizatora wsparcia na rzecz Fundacji WOŚP.
 2. Akcja „Zdjęcia dla WOŚP” będzie skutkowała udzieleniem przez organizatora realnego, finansowego wsparcia na rzecz Fundacji WOŚP

Konto 30. Finału WOŚP

88 1140 1010 0000 5244 4400 1130

SWIFT   BREXPLPWMBK

IBAN PL 88 1140 1010 0000 5244 4400 1130 z przeznaczeniem na działania statutowe organizacji.

 • 3 Szczegóły akcji
 1. Akcja będzie prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, co jednak nie wyklucza aktywności Uczestników na innych polach, w tym innych mediach społecznościowych.
 2. Główna aktywność Uczestników w ramach niniejszej akcji polegała będzie na opublikowaniu na profilu w serwisie https://www.facebook.com/OutletPark zdjęcia wykonanego na tle specjalnej ścianki ustawionej w okolicy salonu Nike w Outlet Park Szczecin.
 3. Sposób obliczenia kwoty udzielanego wsparcia:
 • Za każde zdjęcie opublikowane na profilu w serwisie https://www.facebook.com/OutletPark organizator przekaże 5̳ zł na Fundację WOŚP.
 1. Dodatkowo Autor najciekawszego ujęcia wygrywa 𝙇𝙊𝙏 𝙗𝙖𝙡𝙤𝙣𝙚𝙢 nad Szczecinem.
 • 5 Czas i miejsce trwania akcji i. konkursu
 1. Akcja oraz konkurs będą prowadzone w niedzielę 30.01, w godz. 12-19:00.
 • 6 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs na najciekawsze ujęcie umieszczone na profilu fb OutletPark jest organizowany za pośrednictwem – Facebook pod adresem https://www.facebook.com/OutletPark
  2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
  3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.(Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  4. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Zdjęcia dla WOŚP”, zwanym dalej Konkursem.
  5. Treść regulaminu jest dostępna pod adresem: https://outletpark.eu/regulamin-konkursu-zdjecia-dla_wosp/
  6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa wyłoniona przez Wykonawcę. Komisja składa się z 2 członków powołanych przez Wykonawcę.
  7. Komisja sporządza protokół z rozstrzygnięcia konkursu. Każdy Uczestnik może zapoznać się z protokołem w biurze Wykonawcy: Evenema, Potulicka 63/8, 70-230 Szczecin.
  8. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację Konkursu po stronie Organizatora oraz Wykonawcy, w szczególności członkowie Komisji Konkursowej.
  9.Po zakończeniu Konkursu Komisja wyłania 1 Zwycięzcę – otrzyma on nagrodę w postaci vouchera na lot balonem nad Szczecinem. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu następuje maksymalnie do 10 dni roboczych od jego zakończenia.
  3. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (uczestnik musi posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
 • 7 Uczestnik Konkursu
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
  2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • 8 Zasady Konkursu
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: zrobienie sobie zdjęcia w Outlet Park Szczecin, wykonanego na tle specjalnej ścianki ustawionej w okolicy salonu Nike w Outlet Park Szczecin oraz zamieszczenie go w czasie trwania Konkursu w serwisie społecznościowym Facebook, na profilu OutletPark.
  2. Zamieszczenie postu konkursowego ze zdjęciem (zgłoszenie konkursowe) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.
  4. Posty konkursowe (zgłoszenia konkursowe) nie mogą zawierać odnośników (linków) do treści zewnętrznych i muszą mieć treść wyłącznie tekstową, nie mogą zawierać innych elementów, w szczególności dodatkowych zdjęć, filmów, plików graficznych, itp. Zdjęcie konkursowe nie może zawierać wizerunku osób innych niż Uczestnik.
  5. Zdjęcie oraz treść postu realizują zadanie konkursowe: kreatywne zdjęcie uczestnika.
  6. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie wskazanej powyżej biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości przesłane za pośrednictwem portalu facebook.com w inny sposób niż wskazany w ust. 1 powyżej, bądź przez stronę internetową Organizatora nie będą brały udziału w Konkursie.
  7. Zgłoszenie konkursowe (post) usunięte przed ogłoszeniem wyników nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku usunięcia zgłoszenia (post) w okresie od ogłoszenia wyników do doręczenia Organizatorowi oświadczeń niezbędnych do wydania nagrody, nagroda przepada a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej innej osobie.
  8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest ponadto spełnienie poniższych wymogów łącznie:
  a. posiadanie profilu publicznego w serwisie facebook.com,
  b. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, w tym również zapoznanie się z Obowiązkiem informacyjnym zgodnie z art. 13 RODO,
  9. Uczestnik Konkursu może dodać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń konkursowych.
  10. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych Zgłoszenia i jego elementów. Uczestnik ponosi wobec Organizatorów pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie lub jego treść będzie naruszać prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  11. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać wizerunku innych osób, treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 • 9 Nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie jest:
  – nagroda główna: Vouchery prezentowy na lot balonem nad Szczecinem
  Widokowy lot balonem w okolicach Szczecina to pełna emocji przygoda. Dodatkową atrakcją podczas realizacji jest możliwość uczestnictwa w stawianiu i składaniu balonu, a także możliwość podglądania zwierzyny przez lornetkę w czasie lotu. Po wylądowaniu, przejdziesz Ceremonię Chrztu na Aeronautę i otrzymasz pamiątkowy dyplom. Będzie też mały poczęstunek i tradycyjna lampka szampana. Lot balonem trwa ok. 60 minut.
  2. Zwycięzca nagrody głównej nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
  3. Szczegółowe zasady realizacji Voucherów [bonów] na zakupy:
  a) viucher nie podlega wymianie na gotówkę.
  4. Voucher zostanie dostarczony do Zwycięzcy w w terminie do 10 dni roboczych po uzyskaniu danych korespondencyjnych i otrzymaniu zgody RODO. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę adresu do doręczenia nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz danych wskazanych w §8 ust. 8 Organizatorzy zastrzegają, iż wysyłka nagrody poza granice Polski nie jest możliwa.
 • 10 Prawa Autorskie, Wizerunek
 1. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, Organizator nabywa od Zwycięzców konkursu nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z treści zgłoszenia konkursowego, w tym zdjęcia konkursowego (zwanych dalej Utworem) według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a.–f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z utworu dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części -wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  c. w zakresie rozpowszechniania utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b.-publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, na stronie internetowej organizatora w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
  d. wykorzystywanie utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
  e. wprowadzanie utworu w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie utworu w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
  f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń utworu na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie utworu w każdym języku, na dowolnym nośniku.
  2. Korzystanie z utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a.–f. powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie utworu, w tym na dodawanie do utworu elementów graficznych czy animacji i korzystanie w takiej formie z utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a.–f. powyżej,
  3. Licencja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia dla Uczestnika z tego tytułu.
  4. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania utworu, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
  5. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
  6. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku zawartego w zgłoszeniu konkursowym (w szczególności w zdjęciu). Zezwolenie obejmuje wykorzystanie wizerunku w sposób wskazany w ust 1-3 powyżej. Zezwolenie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, z zastrzeżeniem, że takie wykorzystanie wizerunku będzie zgodne z dobrymi obyczajami.
  7. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru autorskiego.
 • 11 Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Komisja w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia akcji wyłania 1 Zwycięzcę i ogłasza tę informację w ciągu 5 dni od wyłonienia Zwycięzców w postach publicznych na profilu marki na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Przy wyborze Zwycięzcy Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia.
  3. Komisja konkursowa może nie przyznać żadnej lub części nagród, gdy całość lub część ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie w ocenie Komisji konkursowej posiadać walorów, które pozwoliłyby zakwalifikować je do uznania za najlepsze.
  4. Zwycięzcy, w celu umożliwienia dalszego kontaktu, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia powinni przesłać wiadomość do profilu marki, podając w treści swój adres e-mail, na który możliwa będzie wysyłka oświadczeń koniecznych do wysłania nagrody.
  5. Organizator w ciągu 5 dni roboczych prześle do Zwycięzcy na wskazany adres e-mail wzory oświadczeń, które są konieczne do odbioru nagrody. Zwycięzca w terminie 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, powinien odesłać wypełnione oświadczenia, w formie skanu lub zdjęcia, w wiadomości zwrotnej.
  6. Po otrzymaniu oświadczenia Organizator w ciągu 10 dni roboczych wysyła Voucher na wskazany adres korespondencyjny.
  7. W celu odbioru nagrody Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia, adres zamieszkania (miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania), adres doręczenia nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) oraz dla ułatwienia dostawy numer telefonu.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o nagrodzie.
  9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia nagrody z uwagi na podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. Organizator, w przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców, podejmie ponowną próbę kontaktu celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.
 • 12 Reklamacje

1.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, zawierające dane osobowe Uczestnika: dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania wraz z uzasadnieniem, należy kierować pod następujący adres: Evenema s.c, Potulicka 63/8, 70-230 Szczecin lub na adres mailowy biuro@evenema.com, z dopiskiem „Zdjęcia dla WOŚP”
3. Reklamacje Organizator rozpatrzy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania, i udzieli pisemnej odpowiedzi.

 • 13 Przetwarzanie danych osobowych i Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

1.Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) Organizator informuje, że:
a. administratorem danych osobowych Uczestników jest EPP RETAIL – OUTLET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, (dalej jako „Administrator”);
b. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, w szczególności w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz w celu dokonania zmian w przetwarzanych danych, mogą oni kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora, pod adresem e-mail: iodo@evenema.com;
c. dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, przesłania nagród oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego;
d. podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
e. dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcami zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
f. dane osobowe zwycięzców Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
g. dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych;
h. dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem przy organizacji konkursu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
i. każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych, bez podania przyczyny, Każdy Uczestnik może również wnieść skargę do organu nadzorczego w sytuacji niezgodnego z prawem ich przetwarzania.
j. w dowolnym momencie Uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
k. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celach wskazanych w ust. c powyżej, a cofnięcie zgody uniemożliwi udział Uczestnika w Konkursie.

 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2022, a jego treść dostępna jest na stronie https://outletpark.eu/regulamin-konkursu-zdjecia-dla_wosp
  2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 919-921 KC. Prawem właściwym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności