butelki w prezencie! 
REGULAMIN AKCJI pod nazwą: „WYMIEŃ PARAGONY NA NAGRODY”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji pro-sprzedażowej w Outlet Park Szczecin pod nazwą „WYMIEŃ PARAGONY NA NAGRODY” (dalej: „Akcja”).

2. Organizatorem Akcji jest właściciel Outlet Park Szczecin jest EPP RETAIL – OUTLET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, a wykonawcą agencja reklamowa Evenema s.c., Paska 34b/9, 71-622 Szczecin, NIP 8513200843. Organizator jest również fundatorem Akcji i administratorem danych osobowych.

3. Akcja odbędzie się w centrum handlowym Outlet Park Szczecin, przy ul. Struga 42 w Szczecinie (dalej „Outlet Park”). Akcja ma charakter wewnętrzny i jest adresowana tylko do klientów Outlet Park.

4. Akcja odbędzie się w dniach 30.09-01.10 2022 roku w godzinach od 10.00 do 21.00 lub – do wyczerpania nagród, w oznaczonym miejscu w Outlet Park (dalej: „Punkt Obsługi Akcji”).
W Punkcie Obsługi Akcji hostessy będą obsługiwać Uczestników.
Punkt Obsługi Akcji będzie czynny w godzinach trwania Akcji lub do wyczerpania prezentów.

5. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2 Uczestnicy Akcji

6. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Akcji spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7. Osoba, która spełnia powyższe kryteria oraz przystąpiła do Akcji jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnik”).

8. W Akcji nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora oraz administracji Outlet Park, właściciele oraz pracownicy sklepów, punktów usługowych, punktów handlowych mieszczących się w Outlet Park, jak również pracownicy ochrony, serwisu technicznego i sprzątającego – a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkiem najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest: małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

9. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny i równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu bez żadnych zastrzeżeń.

§ 3 Zasady Akcji

10. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w dniu trwania Akcji dokonają zakupu towarów lub usług na kwotę nie mniejszą niż 300 (trzysta) złotych brutto w Outlet Park, wskazaną na dwóch paragonach fiskalnych. W Akcji biorą udział wyłącznie paragony fiskalne wydane w dniu 30.09.2022 lub w kolejnym dniu akcji tj. 01.10.2022r.

11. Akcja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych
w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, walut oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach, jak również innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że każdy paragon fiskalny potwierdzający wydatek związany z chociażby jednym tylko towarem, produktem lub usługą wymienionymi powyżej, nawet gdyby wydatek ten był tylko częścią kwoty należności (sumy) za również inne produkty, towary lub usługi uwidocznione na tym paragonie fiskalnym jest wyłączony z Akcji.

12. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu, wydanie Nagrody może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu.

13. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zgłoszenie się do Punktu Obsługi Akcji i okazanie, a następnie ostemplowanie [oznakowanie] paragonów fiskalnych w celu odbioru Nagrody.

14. Przed wydaniem Nagrody każdy zgłoszony paragon podlega weryfikacji pod kątem spełniania kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.

15. Pozytywnie zweryfikowany paragon, na podstawie którego odebrano Nagrodę, ostemplowany zostaje pieczątką lub oznaczony zostaje w inny sposób w celu jego wyeliminowania z ponownego udziału
w Akcji.

16. Jeden paragon może być okazany i zweryfikowany na rzecz tylko jednego Uczestnika i tylko jeden raz.

17. Po przystąpieniu do Akcji i odebraniu Nagrody nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego paragonu fiskalnego. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar za zgodą sprzedawcy.

§ 4 Nagrody

18. Każda osoba, która spełni wymagania niniejszego Regulaminu uprawniona jest do odebrania Nagrody, z zastrzeżeniem że po wyczerpaniu puli Nagród określonej poniżej, Nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie wymagania.
Limit odebranych Nagród przypadających na jedną osobę to jedna Nagroda.

19. Nagrodami w Akcji są nagrody rzeczowe: butelki wielokrotnego użytku do zimnych napojów (zw. dalej Nagrody).

20. Wartość jednej Nagrody nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

21. Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru Nagrody z Listy spośród Nagród dostępnych, z zastrzeżeniem że pula Nagród jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszenia się do Punktu Obsługi Akcji (moment przekazania paragonu hostessie).

22. Nagrody niewygrane w trakcie Akcji pozostają własnością Organizatora.

23. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.

24. Nagrody muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Akcji. Prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby.

§ 5 Reklamacje

25. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie do Wykonawcy na adres wskazany w punkcie 2 Regulaminu w terminie 3 dni licząc od dnia zakończenia Akcji. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie złożenia reklamacji w biurze Wykonawcy. Reklamacje składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

26. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Akcji: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz powinna zawierać przyczynę reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego i opis okoliczności uzasadniających reklamacje.

27. Reklamacje rozpatruje Wykonawca.

28. Postępowanie reklamacyjne trwa 10 dni roboczych. Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji.

29. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

30. Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

31. Organizator Akcji ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Akcji, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem.

32. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w trakcie Akcji na stronie internetowej Organizatora.

33. Prawa i obowiązki Uczestników są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

34. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w Regulaminie zasad i warunków Akcji.

35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

36. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, to nie powoduje to unieważnienia innych zasad określonych w Regulaminie, a postanowienia nieważne zastępowane są postanowieniami najbardziej zbliżonymi, zgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności