REGULAMIN AKCJI „Czarny weekend: WYGRAJ BONY NA ZAKUPY”
w Outlet Park Szczecin w dniach 26-27.11.2021 r..

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Organizatorem akcji „Wygraj bony na zakupy” (zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Akcją”) jest EPP RETAIL – OUTLET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, a wykonawcą agencja reklamowa Evenema s.c., Paska 34b/9, 71-622 Szczecin, NIP 8513200843.
 3. Akcja organizowana jest na terenie Outlet Park Szczecin przy ul. Struga 42.
 4. Akcja trwać będzie w dniach 26 i 27 listopada 2021 r. w godz. 10.00-21.00 lub do wyczerpania nagród.
 5. Realizacja bonów zakupowych będzie miała miejsce na terenie Outlet Park Szczecin, oprócz dyskontu Netto.
 6. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Outlet Park Szczecin oraz pracownicy sklepów znajdujących się na terenie Outlet Park Szczecin  oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Akcji. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
 7. Wszystkie bony zakupowe są o nominale 50 zł.
 8. Akcja jest prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 9. Bony zakupowe.
 10. Sponsorem bonów zakupowych w Akcji jest Organizator.
 11. Nagrodą w Akcji są bony zakupowe o nominale 50 zł brutto. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 12. Termin ważności bonów zniżkowych to 31.01.2022 r.
 13. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się Zwycięzcy do specjalnie oznakowanego stoiska „NAGRODY” znajdującego się na terenie Outlet Park Szczecin w dniach 26.11.2021 lub 27.11.2021 w godz. 10.00-21.00  posiadając:

– w dniu 26.11.2021: 2 dowody zakupów zrobionych w dniu 26.11.2021 na terenie Outlet Park Szczecin [z wyłączeniem dyskontu Netto] na kwotę minimum 400 zł [dowodami zakupu mogą być 2 paragony lub 2 faktury zakupowe].

 – w dniu 27.11.2021: 2 dowody zakupów zrobionych w dniu  27.11.2021 na terenie Outlet Park Szczecin [z wyłączeniem dyskontu Netto] na kwotę minimum 400 zł [dowodami zakupu mogą być 2 paragony lub 2 faktury zakupowe].

Okazując do wglądu dowody poczynionych zakupów Zwycięzca otrzyma bon zakupowy o wartości 50 zł brutto.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy realizacji bonu zakupowego przez Sklep lub z tytułu zdarzeń uniemożliwiających realizację bonu zakupowego nie leżących po stronie Organizatora,  takich jak upadłość lub niewypłacalność podmiotu prowadzącego Sklep jego wyprowadzka z Outlet Park Szczecin, likwidacja lub restrukturyzacja podmiotu prowadzącego Sklep itp.
 2. Organizator informuje, że Sklepy mają prawo do stworzenia własnego Regulaminu akcji, ustalającego zasady realizacji bonów w ich sklepach.

III. Zasady realizacji bonów

 1. Bon może otrzymać każda osoba fizyczna (z wyłączeniem osób opisanych w punkcie 6.), która w dniu trwania Akcji dokona jednorazowych zakupów w dowolnym sklepie na terenie Outlet Park Szczecin na kwotę min. 400 zł brutto. Wielokrotność zakupów na kwotę 400 zł nie uprawnia do otrzymania kolejnego bonu. Do dwóch paragonów/ faktur o łącznej wartości 400 zł brutto może zostać wydany  co najwyżej 1 bon.
 2. Bon będzie przyznawany osobom na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia uprawnionych osób.
 3. Klient   ma   obowiązek   przedstawić   i   zostawić   bon na zakupy  w   sklepie  w trakcie finalizacji transakcji.
 4. Bon uprawnia do zakupów w wybranym sklepie, na zasadach określonych w regulaminie Akcji, w okresie ważności bonu – do  31.01.2022 r.
 5. Bon nie może być wymieniony na gotówkę, jak również nie będzie z niego wydawana reszta.
 6. W przypadku niewykorzystania bonu we wskazanym terminie, traci on ważność.
 7. Organizator  ani  Wykonawca  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bonu przez Klienta.
 8. Inne postanowienia
 9. Pełna  treść  Regulaminu  Akcji  dostępna  jest  w trakcie trwania akcji na stronie internetowej outletpark.eu
 10. Wszelkie  kwestie  dotyczące  opodatkowania  nagród  spoczywają  na  Organizatorze Akcji.
 11. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych  przyczyn:  zmiana  przepisów  prawa,  prawomocny  wyrok  sądu,  decyzja administracyjna, siła wyższa. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Organizatora, po udostępnieniu Regulaminu w Punkcie Odbioru Nagród.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji przed lub w trakcie jej trwania bez  podania  przyczyn.  O  ewentualnym  odwołaniu  Organizator  poinformuje  na stronie internetowej www.outletpark.eu.
 14. Wszelkie spory mogące wyniknąć rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 15. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem zastosowanie  mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Wykonawcy na adres: Evenema, Potulicka 63/8, 70-230 Szczecin
 17. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów mogą być składane na zasadach ogólnych wyłącznie w sklepie, w którym towar został nabyty. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza praw przysługującym Konsumentom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 18. DANE OSOBOWE
 19. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator.
 20. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji.
 21. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 22. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagrody
  i zachowaniu obowiązków publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 23. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 24. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

 1. a) sprostowania danych,
 2. b) usunięcia danych,
 3. c) ograniczenia przetwarzania danych,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) wniesienia sprzeciwu,
 6. f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 8. a) imię i nazwisko,
 9. b) adres e-mail,
 10. c) numer telefonu.
 11. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 12. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 13. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 14. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 15. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 16. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2021 r.
 19. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.