outletpark.eu


Zdjęcia dla WOŚP 2023


Regulamin akcji i konkursu „Zdjęcia dla WOŚP”

Organizator akcji i konkursu

 1. Organizatorem akcji i konkursu„Zdjęcia dla WOŚP” jest EPP RETAIL – OUTLET PARK SPÓŁKA
  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, a wykonawcą agencja marketingowa Evenema s.c., Paska 34b/9, 71-622 Szczecin, NIP 8513200843. Organizator jest również  administratorem danych osobowych.
  2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Akcji i konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
  3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Akcji oraz konkursu z nim związanego.
  4. Akcja i konkurs nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  5. Akcja i konkurs jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/OutletPark (zwanej dalej “Fanpage”).
  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji, tj. udzielaniem informacji na temat Akcji
  i konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Evenema s.c.

Cele akcji

 1. Akcja „Zdjęcia dla WOŚP” jest elementem szerszej kampanii społecznej organizowanej przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
  31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą!
  W ciągu 30. Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,75 mld PLN i kupiła blisko 70 000 urządzeń.
 1. Kampania społeczna powiązana jest z udzieleniem przez Organizatora wsparcia na rzecz Fundacji WOŚP.
 2. Akcja „Zdjęcia dla WOŚP” będzie skutkowała udzieleniem przez organizatora realnego, finansowego wsparcia na rzecz Fundacji WOŚP.

Szczegóły akcji

 1. Akcja będzie prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, co jednak nie wyklucza aktywności Uczestników na innych polach, w tym innych mediach społecznościowych, jak również w galerii Outlet Park Szczecin.
 2. Główna aktywność Uczestników w ramach niniejszej akcji polegała będzie na opublikowaniu na profilu w serwisie https://www.facebook.com/OutletPark jednego zdjęcia, na którym pokazane będzie serce WOŚP [charakterystyczny symbol]

 

 

Sposób obliczenia kwoty udzielanego wsparcia:

 1. Za każde zdjęcie opublikowane na profilu Facebook Outlet Park Szczecin w komentarzu pod postem znajdującym się w linku: https://www.facebook.com/OutletPark/posts/pfbid0ZwPhChcFzvPtvy3zsM3ENuRbZMwCsUxzkyPRbT2Vm1byGCXFsU1tdAK9kbTEwr72l organizator przekaże 5 zł na Fundację WOŚP. Maksymalna darowizna Outletu na rzecz WOŚP nie przekroczy 3000 zł.
 2. Dodatkowo Autor najciekawszego zdjęcia wygrywa bony na zakupy o łącznej wartości 1000 zł [słownie: jeden tysiąc złotych] do zrealizowania we wskazanych salonach znajdujących się w Outlet Park Szczecin.
 3. Jeden uczestnik Akcji może opublikować jedno zdjęcie pod w/w postem.

Czas i miejsce trwania akcji i konkursu

 1. Akcja będzie prowadzona w niedzielę 29.01.2023r., w godz. 10:00-20:00,
  natomiast konkurs w godz. 10:00-23:59

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs na najciekawsze ujęcie umieszczone na profilu fb OutletPark jest organizowany za pośrednictwem – Facebook pod adresem https://www.facebook.com/OutletPark/posts/pfbid0ZwPhChcFzvPtvy3zsM3ENuRbZMwCsUxzkyPRbT2Vm1byGCXFsU1tdAK9kbTEwr72l
  2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
  3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.(Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  4. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Zdjęcia dla WOŚP”, zwanym dalej Konkursem.
  5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa wyłoniona przez Wykonawcę. Komisja składa się z 2 członków powołanych przez Wykonawcę.
  6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację Konkursu po stronie Organizatora oraz Wykonawcy, w szczególności członkowie Komisji Konkursowej. Organizatorem konkursu jest EPP RETAIL – OUTLET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, a wykonawcą agencja reklamowa Evenema s.c., Paska 34b/9, 71-622 Szczecin, NIP 8513200843. Organizator jest również  administratorem danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
  8. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
  9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  10. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/OutletPark (zwanej dalej “Fanpage”).
  11. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Evenema s.c.
  UCZESTNICY KONKURSU
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
  2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
  4. Po zakończeniu Konkursu Komisja wyłania jednego Zwycięzcę – otrzyma on nagrodę w postaci bony na zakupy o łącznej wartości 1000 zł [słownie: jeden tysiąc złotych] do zrealizowania we wskazanych salonach znajdujących się w Outlet Park Szczecin. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu następuje maksymalnie do 10 dni roboczych od jego zakończenia.
  5. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (uczestnik musi posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
  6. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.

NAGRODY
1. Nagrodę należy odebrać osobiście.
2. Informacja o zwycięzcy/zwycięzcach będzie zawarta w komentarzu do ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora – www.facebook.com/OutletPark
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
6. Zdjęcie oraz treść postu realizują zadanie konkursowe: kreatywne zdjęcie uczestnika.
7. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie wskazanej powyżej biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości przesłane za pośrednictwem portalu facebook.com w inny sposób niż wskazany w ust. 1 powyżej, bądź przez stronę internetową Organizatora nie będą brały udziału w Konkursie.
8. Zgłoszenie konkursowe usunięte przed ogłoszeniem wyników nie będą brały udziału w konkursie.
W przypadku usunięcia zgłoszenia w okresie od ogłoszenia wyników do doręczenia Organizatorowi oświadczeń niezbędnych do wydania nagrody, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej innej osobie.
8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest ponadto spełnienie poniższych wymogów łącznie:
a. posiadanie profilu publicznego w serwisie facebook.com,
b. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, w tym również zapoznanie się z Obowiązkiem informacyjnym zgodnie z art. 13 RODO,
9. Uczestnik Konkursu może dodać jedno Zgłoszenie konkursowe.
10. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych Zgłoszenia i jego elementów. Uczestnik ponosi wobec Organizatorów pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie lub jego treść będzie naruszać prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
11. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać wizerunku innych osób, treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

 Prawa Autorskie, Wizerunek

 1. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, Organizator nabywa od Zwycięzców konkursu nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z treści zgłoszenia konkursowego, w tym zdjęcia konkursowego (zwanych dalej Utworem) według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a.–f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z utworu dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części -wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  c. w zakresie rozpowszechniania utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b.-publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, na stronie internetowej organizatora w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
  d. wykorzystywanie utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
  e. wprowadzanie utworu w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie utworu w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
  f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń utworu na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie utworu w każdym języku, na dowolnym nośniku.
  2. Korzystanie z utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a.–f. powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie utworu, w tym na dodawanie do utworu elementów graficznych czy animacji i korzystanie w takiej formie z utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a.–f. powyżej,
  3. Licencja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia dla Uczestnika z tego tytułu.
  4. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania utworu, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
  5. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
  6. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku zawartego w zgłoszeniu konkursowym (w szczególności w zdjęciu). Zezwolenie obejmuje wykorzystanie wizerunku w sposób wskazany w ust 1-3 powyżej. Zezwolenie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, z zastrzeżeniem, że takie wykorzystanie wizerunku będzie zgodne z dobrymi obyczajami.
  7. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru autorskiego.

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Komisja w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia akcji wyłania jednego Zwycięzcę i ogłasza tę informację w ciągu 5 dni od wyłonienia Zwycięzców w postach publicznych na profilu marki na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Przy wyborze Zwycięzcy Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia.
  3. Komisja konkursowa może nie przyznać żadnej lub części nagród, gdy całość lub część ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie w ocenie Komisji konkursowej posiadać walorów, które pozwoliłyby zakwalifikować je do uznania za najlepsze.
  4. W celu odbioru nagrody Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o nagrodzie.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z uwagi na podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. Organizator, w przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców, podejmie ponowną próbę kontaktu celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.

Reklamacje

1.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, zawierające dane osobowe Uczestnika: dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania wraz z uzasadnieniem, należy kierować pod następujący adres: Evenema s.c, Potulicka 63/8, 70-230 Szczecin lub na adres mailowy biuro@evenema.com, z dopiskiem „Zdjęcia dla WOŚP”
3. Reklamacje Organizator rozpatrzy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania, i udzieli pisemnej odpowiedzi.

 Przetwarzanie danych osobowych i Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) Organizator informuje, że:
  a. administratorem danych osobowych Uczestników jest EPP RETAIL – OUTLET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618233, NIP: 5252540342, REGON: 146362767, (dalej jako „Administrator”);
  b. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, w szczególności w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz w celu dokonania zmian w przetwarzanych danych, mogą oni kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora, pod adresem e-mail: iodo@evenema.com;
  c. dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, przesłania nagród oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego;
  d. podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
  e. dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcami zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
  f. dane osobowe zwycięzców Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
  g. dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych;
  h. dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem przy organizacji konkursu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
  i. każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych, bez podania przyczyny, Każdy Uczestnik może również wnieść skargę do organu nadzorczego w sytuacji niezgodnego z prawem ich przetwarzania.
  j. w dowolnym momencie Uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  k. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celach wskazanych w ust. c powyżej, a cofnięcie zgody uniemożliwi udział Uczestnika w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.01.2023, a jego treść dostępna jest na stronie https://outletpark.eu/regulamin-konkursu-zdjecia-dla_wosp-2023
 2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 919-921 KC. Prawem właściwym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Segregacja nieczystości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Miski dla piesków

W Outlet Park Szczecin troszczymy się o potrzeby naszych czworonożnych przyjaciół, dlatego na terenie centrum handlowego oferujemy miski z wodą dla psów. Rozmieszczone są one w strategicznych punktach, aby właściciele mogli łatwo i wygodnie zadbać o nawodnienie swoich pupili podczas wspólnych zakupów.

Postój taxi

Torby pełne zakupów… A może po prostu musisz szybko się przemieścić? Taxi Prawobrzeże zadba o bezpieczny oraz komfortowy transport. . Postój znajduje się tuż przy głównym wejściu w okolicach sklepu NIKE.
Tel. 
19464 / 914 833 833 / 603 833 833

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi

W Outlet Park Szczecin dbamy o wygodę i dostępność dla wszystkich naszych klientów. Dlatego przygotowaliśmy specjalne miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Te wyznaczone miejsca są szersze, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie, oraz zlokalizowane w pobliżu wejścia do centrum handlowego, co skraca dystans do pokonania. Dzięki temu zarówno osoby z ograniczeniami ruchowymi, jak i rodziny z małymi dziećmi mogą korzystać z naszych usług w sposób komfortowy i bezpieczny.

Pokój opiekuna z dzieckiem x2

Pokój dostosowany do potrzeb opiekuna z dzieckiem.

Jego rozmiar, funkcjonalność i wyposażenie zapraszają opiekunów do komfortowego korzystania z przestrzeni.

Dostanie się do pokoju malucha wymaga połączenia z ochroną przez domofon.

Toalety dla niepełnosprawnych x2

W Outlet Park Szczecin zadbaliśmy o komfort i dostępność dla osób niepełnosprawnych, oferując przystosowane toalety. Ułatwienia obejmują większą przestrzeń do manewrowania, uchwyty dla lepszej stabilizacji oraz dodatkowe udogodnienia.
Dzięki tym rozwiązaniom, osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą korzystać z naszych toalet w sposób wygodny i bez przeszkód.

Kids Play

W Outlet Park Szczecin znajduje się Kids Play – specjalnie zaprojektowane miejsce dla najmłodszych gości, które umożliwia im bezpieczną zabawę podczas robienia zakupów z rodziną. Strefa ta jest wyposażona w różnorodne zabawki, układanki, klocki dla dzieci w różnym wieku, zapewniając im ciekawe zajęcie. Dzięki Kids Play rodzice mogą w spokoju zrobić zakupy, a dzieci mają okazję bawić się w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni.

Bookcrosing

W Outlet Park Szczecin wprowadziliśmy specjalną półkę dedykowaną Bookcrossingowi, aby promować czytelnictwo i wymianę książek wśród klientów. Odwiedzający mogą przynieść przeczytane pozycje, zostawić je na półce, a jednocześnie odkrywać nowe lektury, które innych przyciągnęły. Ta inicjatywa ma na celu tworzenie wspólnoty miłośników książek oraz zachęcanie do czytania i dzielenia się literackimi perełkami.

Godziny Ciszy (wtorek 15-18)

Wprowadziliśmy na stałe „Godziny ciszy”, aby sprostać potrzebom grupy klientów o wysokiej wrażliwości na bodźce, takie jak światło czy dźwięki.

Każdego wtorku w godzinach 15:00-18:00 wyłączamy muzykę, ograniczamy ogłoszenia głosowe do minimum oraz przyciemniamy oświetlenie. Dzięki temu zakupy w naszym centrum stają się jeszcze bardziej komfortowe dla każdego, w tym dla osób preferujących spokojne zakupy w ciszy.

Wejście ze zwierzakiem

W Outlet Park Szczecin jesteśmy przyjazni dla zwierząt, dlatego nasi klienci mogą odwiedzać nasze centrum handlowe wraz ze swoimi psami.
Prosimy jednak o przestrzeganie zasad odpowiedzialnego zachowania, takich jak trzymanie psów na smyczy i dbanie o czystość.
W ten sposób zapewniamy, że wszyscy nasi klienci, zarówno dwu- jak i czworonożni, mogą cieszyć się komfortowym i przyjemnym doświadczeniem zakupowym.

Stojaki rowerowe

W Outlet Park Szczecin promujemy zdrowy tryb życia i ekologiczne środki transportu, dlatego dla naszych klientów przygotowaliśmy stojaki rowerowe. Znajdują się one w dogodnych lokalizacjach na terenie centrum handlowego, co umożliwia łatwe i bezpieczne zaparkowanie rowerów podczas zakupów. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z rowerów jako alternatywnego, przyjaznego środowisku środka transportu, jednocześnie mając pewność, że ich jednoślady są bezpieczne.

Strefa foodcourt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Stacja naprawy rowerów

W Outlet Park Szczecin dbamy o potrzeby rowerzystów, dlatego oferujemy stację naprawy rowerów na terenie naszego centrum handlowego.
Stacja ta jest wyposażona w podstawowe narzędzia oraz pompę do kół, co pozwala naszym klientom na szybkie i łatwe przeprowadzenie drobnych napraw oraz konserwacji swoich rowerów podczas zakupów. Dzięki temu rowerzyści mogą cieszyć się większym komfortem i pewnością, że ich jednoślady są w dobrym stanie technicznym.

Miejsce do ładowania

W Outlet Park Szczecin rozumiemy potrzebę ładowania telefonów komórkowych podczas dłuższych zakupów, dlatego udostępniamy dla naszych klientów miejsca do ładowania telefonów. Znajdują się one w stołach, tuż obok strefy Bookcrossingu, umożliwiając szybkie i łatwe naładowanie urządzeń mobilnych, gdy jest to potrzebne.
Dzięki temu nasi klienci mogą cieszyć się nieprzerwanym dostępem do swoich telefonów podczas całego czasu spędzonego w naszym centrum.

Defiblyrator AED

W Outlet Park Szczecin zdajemy sobie sprawę z ważności pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, dlatego na terenie naszego centrum handlowego zainstalowaliśmy defibrylator.
Defibrylator (AED) jest urządzeniem ratującym życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia poprzez dostarczanie elektrycznego impulsu do serca.
Zlokalizowany jest w biurze ochrony, aby w razie potrzeby szybko móc z niego skorzystać. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, a także personelu.

Bankomaty

W Outlet Park Szczecin, dla wygody naszych klientów, oferujemy dostęp do bankomatów. Umożliwia to szybkie i łatwe wypłacenie gotówki przed zakupami lub w trakcie ich robienia. Bankomaty znajdują się w dogodnych miejscach, co sprawia, że są łatwe w użyciu. Lokalizacje:
1. przy Hebe,
2. naprzeciwko adidasa
3. przy wejściu do kina Helios.

Miejsca wypoczynkowe

W Outlet Park Szczecin chcemy, aby nasi klienci czuli się komfortowo podczas robienia zakupów, dlatego oferujemy miejsca wypoczynkowe na terenie centrum handlowego.
Są to przytulne strefy relaksu, wyposażone w wygodne siedzenia, gdzie klienci mogą odpocząć, zrelaksować się i nabrać sił przed dalszymi zakupami. Starannie rozmieszczone na terenie centrum, miejsca wypoczynkowe pozwalają na chwilę oddechu w przyjemnej atmosferze.

Zestaw sensoryczny (słuchawki, piłeczki, koc)

Dla osób z autyzmem lub wysoko wrażliwych oferujemy możliwość wypożyczenia specjalnego zestawu Rescue Kit. Aby to zrobić, wystarczy zgłosić się do biura ochrony. W każdym zestawie znajdują się słuchawki wygłuszające dla dzieci i dorosłych, piłeczka antystresowa oraz miękki, przyjemny w dotyku koc. Te elementy pomogą stworzyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu dla osób o większej wrażliwości na bodźce zewnętrzne.

Czerwona skrzyneczka i artykuły higieniczne w damskiej toalecie

W Outlet Park Szczecin dbamy o komfort naszych klientek, dlatego przygotowaliśmy dla Was dwie skrzyneczki z produktami higienicznymi. Chcemy, aby każda z Was czuła się swobodnie i wspierana w kobiecych sprawach. Skorzystaj, jeśli potrzebujesz, a jeśli masz nadmiar, zostaw coś dla innych. Prosty gest, ale jak wiele znaczy!
Serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazane paczki z produktami higieny osobistej i za wzajemne wsparcie.

Parking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Obiekt dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych i z wózkiem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Miejsce na zużyte baterie

Zużyte baterie powinny być oddawane w specjalnie przystosowanych do tego celu punktach zbioru.

Zachęcamy do korzystania z tych miejsc, ponieważ prawidłowe utylizowanie baterii jest ważne dla ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, a także umożliwia ich recykling i odzysk surowców.

W Outlet Park takie miejsce znajduje się przy saloniku Kolporter.

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności