outletpark.eu

Regulamin konkursu „COOK4ME”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „COOK4ME” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest EPP Retail – Outlet Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (adres do doręczeń: EPP Retail – Outlet Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Struga 42, 70-784 Szczecin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY WARSZAWA DLA M. ST. WARSZAWA W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000438143, NIP: 5252540343,
  REGON: 146362767, numer telefonu kontaktowego: (+48) 91 810 67 01, – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora, (dalej: „Organizator”).

3. Obsługę Konkursu i czynności techniczno- organizacyjne związane z jego realizacją wykonuje na zlecenie Organizatora firma Evenema s.c., Paska 34b/9, 71-622 Szczecin, (adres do doręczeń: Potulicka 63/8, 70-230 Szczecin) NIP: 8513200843, REGON: 365783114 (dalej: „Agencja”) działająca w imieniu
i na zlecenie Organizatora.
4. Fundatorem nagród jest spółka Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000103545 (zwana dalej „Fundatorem”).

 1. Fundator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie od dnia 11.05.2022 r. do dnia 25.05.2022 r. do godz. 21:00 (dalej: „Okres trwania Konkursu”).
 3. Konkurs kierowany jest wyłącznie do konsumentów i tylko konsument może wziąć w nim udział. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 kodeksu cywilnego).
 4. Osoby biorące udział w konkursie, poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego, potwierdzają zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 2. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która w Okresie trwania Konkursu spełni wszystkie wskazane poniżej warunki, tj.:
 2. a) w Okresie trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe polegające na dodaniu komentarza wraz ze zdjęciem do posta konkursowego umieszczonego na profilu Outlet Park Szczecin pod adresem : https://www.facebook.com/OutletPark. W komentarzu tym powinno znaleźć się własne, kreatywne, autorskie zdjęcie selfie osoby zgłaszającej wraz nagrodą, tj. urządzeniem Cook4Me. W zgłoszeniu należy również oznaczyć co najmniej jedną osobę dla której w razie wygranej przyrządzane będą potrawy. o (zdjęcie powinno być zrobione przez Uczestnika Konkursu w Okresie trwania Konkursu) (dalej: „Praca konkursowa”),
  b) zapozna się i zaakceptuje regulamin Konkursu; Spełnienie ww. warunków jest uważane za „Zgłoszenie konkursowe”. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://outletpark.eu

Spełnienie ww. warunków jest uważane za „Zgłoszenie konkursowe”

 1. Praca konkursowa w formie zdjęciowej musi spełniać poniższe warunki:
  a) zdjęcie – format: jpg, jpeg lub png, maksymalny rozmiar pliku: 10 MB,
  b) zdjęcie nie może zawierać wizerunku innych osób niż Uczestnik Konkursu;
  c) zdjęcie musi być wykonane przez Uczestnika Konkursu.
 2. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia konkursowego.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Agencji, pracownicy Groupe SEB i pracownicy sklepu Tefal & Home Cook w Outlet Park Szczecin oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Agencję, Groupe SEB lub sklepy wskazane w ust. 1 bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 4. W przypadku wygrania Nagrody Laureat Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz Pracy konkursowej na profilu Outlet Park Szczecin prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/OutletPark oraz https://www.instagram.com/outletparkszczecin/.

  § 3. Przebieg Konkursu, Nagrody

  1. Zadaniem Uczestnika jest dołączenie do Zgłoszenia konkursowego kreatywnego, autorskiego, wykonanego przez Uczestnika Konkursu zdjęcia Produktu o nazwie Cook4Me , który jest jednocześnie nagrodą w konkursie (wartość nagrody 2 299 zł).
  Zdjęcie to należy wykonać w salonie Tefal & Home Cook w Outlet Park Szczecin.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić warunki wskazane w § 2 pkt. 1 – 6 niniejszego Regulaminu.
  3. Praca konkursowa musi zostać przygotowana z uwzględnieniem zapisów § 2 pkt. 1 lit b) i pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
  4. Nagroda zostanie przyznawana Uczestnikom na podstawie wyboru Jury (dalej: „Jury”). W skład Jury wchodzą członkowie wybrani spośród zespołu Organizatora oraz Agencji. Na każdego członka Jury przypada jeden głos, przy czym decyzje Jury zapadają większością głosów. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, któremu Jury przyzna najwyższą liczbę głosów Jury (dalej: „Laureat”).
  5. Jury wybierze Laureatów oceniając Pracę Konkursową na podstawie następujących kryteriów: pomysłowość, kreatywność, oryginalność Pracy konkursowej, spełnienie wymogów określonych w § 2 pkt. 1 lit b) i pkt. 2 Regulaminu.
  Z czynności Jury każdorazowo zostanie sporządzony pisemny protokół, z wyszczególnieniem Laureata oraz przyznanej mu nagrody, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury.
 5. Informację o przyznaniu Nagrody oraz o podanie danych niezbędnych do odebrania Nagrody, Organizator przekaże Uczestnikowi za pośrednictwem adresu e-mail lub podanego numeru telefonu w terminie 21 dni od dnia zakończenia Konkursu. Prośbę o podanie takiego adresu lub -i numeru telefonu Organizator wystosuje za pomocą korespondencji w trybie prywatnym za pomocą platformy facebook.com
 6. Nagrodę należy odebrać osobiście przez Uczestnika najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania od Organizatora informacji o terminie i miejscu odbioru Nagrody.
 7. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
  9. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 • 4. Podatek

  1. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509) wartość przekazanej Laureatowi Nagrody, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody.
  Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane, wskazane w pkt. 2 poniżej.
 1. Laureat Konkursu – w celu otrzymania Nagrody oraz odprowadzenia przez Organizatora podatku do właściwego dla Laureata urzędu skarbowego – są zobowiązani podać swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres dla wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, numer PESEL. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o przyznaniu Nagrody powinien wysłać ww. informacje na następujący adres e-mail: biuro@evenema.com
 • 5. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania Konkursu oraz w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście, na adres: Evenema s.c., Potulicka 63/8, 70-230 Szczecin.
  2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
  3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym.
  4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

  § 6. Dane osobowe – klauzula informacyjna

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest EPP Retail Outlet Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail: rodo@epp-poland.com
 3. EPP Retail Outlet Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administrator danych osobowych, na podstawie odrębnej umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników firmie Evenema s.c, Paska 34b/9, 71-622 Szczecin, NIP 8513200843.

Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiot wspierającym Organizatora w realizacji Konkursu, tj. firmy kurierskie, firmy rachunkowo- księgowe. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do żądania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, Uczestnik udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość zamieszkania, a w przypadku Laureata także dokładny adres zamieszkania, PESEL, wizerunek znajdujący się na zdjęciu lub filmie, a w przypadku postępowania reklamacyjnego adres korespondencyjny lub adres email, na jaki ma zostać przesłana odpowiedź. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

a) udziału Uczestnika w Konkursie i realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i realizacji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) marketingu produktów Administratora, poprzez przesyłanie drogą elektroniczną oraz drogą SMS/MMS informacji handlowych i marketingowych promujących urządzenia do gotowania marki Tefal lub inne produkty oferowane przez Organizatora, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym w związku z postępowaniem reklamacyjnym lub przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 li. f RODO);
e) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Administrator (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj:
a) udziału Uczestnika w Konkursie i realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród, odprowadzenia przez Organizatora podatku oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – do czasu zakończenia Konkursu, wydania i rozliczenia Nagród i spełnienia innych obowiązków wynikających z Konkursu;
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług – do momentu wniesienia sprzeciwu przez Uczestnika; jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych Administrator nie będzie przetwarzał do takich celów;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym w związku z postępowaniem reklamacyjnym lub przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika- do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Konkursie lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo żądania przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W celu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody Uczestnik powinien skontaktować się
z Administratorem (Organizatorem), którego dane wskazane są powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane poza terem Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko wtedy gdy jest to koniczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony prawnej, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisje Europejską.

 • 7. Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w.w. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie przez Organizatora na rzecz Uczestnika, polegające na:
  a) zapewnieniu dostępu do informacji na temat Konkursu oraz do Regulaminu, udostępnianych na indywidualne żądanie Uczestnika w taki sposób, aby Uczestnik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Strony Internetowej („Usługa informacyjna”),
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie, do czasu rezygnacji z usług przez Uczestnika. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego przestrzegania.
  4. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. W celu rezygnacji z usług należy przesłać wiadomość na adres: rodo@epp-poland.com. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana, a Organizator usuwa dane Uczestnika z systemu informatycznego.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
  6. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  a) komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”
  i javascript;
  b) połączenie z siecią Internet,
  c) Jedną z najnowszych wersji przeglądarki: Chrome (wersja 59 i nowsza), Safari (wersja 10
  i nowsza) lub FireFox (wersja 54 i nowsza).
  7. Organizator informuje, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet
  i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestników na profilu https://www.facebook.com/OutletPark.
  8. W razie planowanych przerw, modernizacji, aktualizacji lub napraw strony internetowej Organizator powiadomi o nich Uczestników zamieszczając, na https://www.facebook.com/OutletPark komunikat informujący o przyczynach chwilowych utrudnień w dostępie do tej strony lub braku dostępu do niej oraz o planowanym czasie trwania tych utrudnień lub braku dostępu.
  9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem że reklamacje w stosunku do Usług informacyjnych mogą być zgłaszane w każdym czasie.
  10.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przywołana w pkt 1 powyżej

 

 • 8. Prawa autorskie, licencja

  1. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie takie Prace konkursowe, które są zgodne
  z Regulaminem, obowiązującymi przepisami i nie naruszają praw osób trzecich,
  a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych osób trzecich, w tym prawa do wizerunku osób trzecich. W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”) Laureat Konkursu
  z chwilą otrzymania informacji o wyniku Konkursu i przyznaniu Nagrody w Konkursie:
  a) Udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na terytorium Polski
  i całego świata na korzystanie z Zadania konkursowego, tj. Utworu na czas nieoznaczony,
  z prawem udzielania sublicencji oraz wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora
  z wizerunku wskazanego na zdjęciu, filmie na następujących polach eksploatacji: – kopiowania i powielania dowolną techniką, – wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie
  w następujących technikach: drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego; – rozpowszechniania i emitowania w szczególności w sieciach intranetowych i za pomocą każdego systemu umożliwiającego taką eksploatację, – użyczania i najmu, – rozpowszechniania w formie materiałów informacyjnych osób, do których kierowane są takie materiały, – publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlenie, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym Internetu, – użyczania i najmu nośników, na których zarejestrowano Utwór, – dokonywania obróbki metodą cyfrową i analogową, – sporządzania opracowań Utworu; – prezentacja i wprowadzanie Utworu do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w celach reklamowych użytkownikom takich sieci, – publikacje Utworu, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich pierwszych stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych, – korzystania z Utworu w pełnym zakresie związanym z przedmiotem prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, w tym umieszczanie Utworu na facebooku Organizatora, LP konkursowym i w materiałach promocyjnych, – wykonywanie zależnych praw autorskich oraz udzielanie zgody na wykonywanie przez podmioty trzecie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich modyfikacji, opracowań (przeróbek) Utworu lub ich fragmentów, zlecanie dokonywania modyfikacji lub/i przeróbek Utworu innym podmiotom oraz wykorzystywanie i rozpowszechnianie tak zmodyfikowanych, przerobionych utworów na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
  b) Wyraża zgody i upoważnia Organizatora oraz jej następców prawnych do: – wykorzystywania Utworu lub jego dowolnych części w innych utworach lub materiałach lub w sąsiedztwie z innymi dziełami, elementami lub materiałami, znakami towarowymi i nazwami, swobodnego używania lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju oraz za granicą, – rozporządzania i korzystania z opracowań Utworu, – nieoznaczania Utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę.
  c) W powyższym zakresie, nie będzie wykonywać autorskich praw osobistych do Utworu ,
  w tym nadzoru autorskiego oraz upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu. Organizatorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania Utworu bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy.
  d) Przenosi na Organizatora prawa do decydowania o publikacji Utworu.
  2. Korzystanie z Utworu na wskazanych powyżej polach eksploatacji może następować
  w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 3. Licencja, o której mowa w § 8 pkt. 1 lit.a) powyżej obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Utworu jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian według uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań.
  4. Licencja, o której mowa w § 8 pkt. 1 lit.a) powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia
  z tego tytułu.

 

 • 9. Postanowienia końcowe


1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na stronie: http://outletpark.eu
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według zasad ogólnych.

 

Szczecin, dn. 11.05.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności